Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 24 juni 2021

 

Van 22 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 8 juni 2021 inzake het invoeren van een mondmaskerplicht aan de schoolomgevingen te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 27 mei 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 27 mei 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 lokaal bestuur Roosdaal - vaststelling

 

Vaststelling van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Rapportering financiën en organisatie 2020 - kennisneming

 

Het Decreet lokaal Bestuur legt aan de algemeen directeur en aan de financieel directeur enkele verplichtingen op inzake de rapportering aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.

De financieel directeur rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van de budgetten.  Daarnaast wordt er gerapporteerd over zijn taak van de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact. Ten slotte rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten (art. 177 DLB).

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing (art.  219 DLB).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

AGB Roosdaal: jaarrekeningen volgens BBC en het model van de Nationale Bank van België over het jaar 2020 - advies / goedkeuring

 

In uitvoering van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzake de jaarrekening van autonoom gemeentebedrijven en de beheersovereenkomst, worden de door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal vastgestelde jaarrekening 2020 volgens de beleids- en beheerscyclus ter advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

De jaarrekening 2020 volgens het model van de Nationale Bank van België wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Aanpassing financieringskrediet AGB Roosdaal

 

De raad van bestuur van het AGB Roosdaal besliste om de inbraakbeveiliging van het Koetshuis te laten ombouwen. Deze ombouw is noodzakelijk omdat de analoge communicatiemodule niet meer wordt ondersteund. Voor deze opdracht was echter geen krediet voorzien. De investeringsuitgaven van het AGB worden gefinancierd via een toegestane lening door de gemeente. Hierbij wordt alvast beslist dat de budgettaire raming voor de toegestane lening aan het AGB zal verhoogd worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

AGB Roosdaal: addendum aan de leningsovereenkomst van 26 november 2020 ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020 - goedkeuring

 

Goedkeuring van een addendum bij de leningsovereenkomst aan het AGB Roosdaal, ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2020. Volgens artikel 2 van de leningsovereenkomst wordt hiermee het leningsbedrag aangepast aan het effectief opgenomen bedrag van 10.260,20 euro, in de plaats van 24.558,10 euro.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel): rekening 2020 - advies

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg): rekening 2020  - advies

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek: rekening 2020 - advies

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Martinus: rekening 2020 - advies

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek): rekening 2020 - advies

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem): rekening 2020 - advies

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Liedekerke: rekening 2020 - advies

 

De rekening 2020 van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Liedekerke wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage voor Roosdaal goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst "Navigate Youth" tussen PIN vzw en gemeentebesturen Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke - goedkeuring

 

In het kader van de verderzetting van het project "Navigate Youth" in een samenwerking met de TARL-gemeentes, wordt de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Coronasubsidies: vastleggen budgetten pijlers

 

Voor de verdeling van het noodfonds voor het verenigingsleven werd een subsidiereglement goedgekeurd waarin de verdeling in vijf pijlers werd gecategoriseerd. Pijler 1 en 5 zijn vastgelegd en ondertussen besteed, maar voor de pijlers 2, 3 en 4 dient de gemeenteraad nog een budget van het noodfonds te bepalen.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: huishoudelijk reglement decretale ouderraad - goedkeuring

 

In uitvoering van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad en de omzendbrief van 13 juli 2004 houdende lokale participatieregeling in basis- en secundair onderwijs en gelet op het feit dat er vanuit de ouderwerking is geopteerd om een ouderraad op te richten wordt in de gemeentelijke basisscholen Triangel Roosdaal een decretale ouderraad opgericht per school.

 

De werking van de ouderraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, opgesteld conform artikel 49 van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

 

Het schoolbestuur keurt het huishoudelijk reglement van de ouderraad goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: De Gele Doos - goedkeuring

 

De N-VA-fractie agendeert het agendapunt De Gele Doos op de gemeenteraad van 24 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: Inschrijven Projectoproep Leader Pajottenland + - goedkeuring

 

De N-VA-fractie agendeert het agendapunt Inschrijven Projectoproep Leader Pajottenland + op de gemeenteraad van 24 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Haviland: aanstelling bijkomende sanctionerend ambtenaren - goedkeuring

 

Aanstelling van bijkomende sanctionerend ambtenaren van Haviland Intercommunale.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

TMVS dv: algemene jaarvergadering van dinsdag 15 juni 2021 - besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 - bekrachtiging

 

De gemeenteraad dient het besluit van 17 mei 2021 van het college van burgemeester en schepenen te bekrachtigen betreffende de goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van dinsdag 15 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

RUP Pamel centrum - aankoop grond

 

De gemeenteraad aanvaardt de eenzijdige verkoopbelofte van Patrick Timmermans voor een perceel gelegen binnen het RUP Pamel-centrum.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

RUP Pamel-centrum: eenzijdige verkoopbelofte perceel afdeling 1

sectie C nrs. 67A en 67 E op naam van Remi Muylaert – aanvaarding

 

De gemeenteraad aanvaardt de eenzijdige verkoopbelofte van Remi Muylaert voor een perceel gelegen binnen het RUP Pamel-centrum.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

IJzerenkruisstraat - innemingen

 

goedkeuren van de overeenkomsten voor de innames binnen het wegenis- en rioleringsproject IJzerenkruisstraat

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 49 - voorlopige vaststelling

 

Gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 49 - voorlopige vaststelling

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021