Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 04 juni 2020

 

Van 19 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 23 april 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 23 april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 april 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 23 april 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 23 april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 23 april 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente Roosdaal is aangesloten bij intercommunale Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652

          intercommunale Haviland is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur

          het besluit van 28 februari 2019 van de gemeenteraad houdende de aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van intercommunale Haviland tot einde legislatuur

          de oproepingsbrief van 6 mei 2020 waarin de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020 om 18.00 uur in de polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 20 te 1731 Asse-Zellik

          het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd

 

Juridische gronden

          artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging

          artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de bevoegdheden van de gemeenteraad bepaalt

 

Argumentatie / motivering

          de brief van 6 mei 2020 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 17 juni 2020, die volgende agenda heeft:

1.        notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de deelnemers bezorgd)

2.        notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 aan de deelnemers bezorgd)

3.        verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019

4.        jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)

5.        verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)

6.        verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41)

7.        bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34)

8.        vaststelling resultaatsbestemming (art. 41)

9.        vervanging bestuurder met raadgevende stem

10.    varia

 

BESLUIT:

16 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
5 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020 om 18.00 uur in de polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 20 te 1731 Asse-Zellik goed en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:

1.        notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de deelnemers bezorgd);

2.        notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 aan de deelnemers bezorgd);

3.        verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;

4.        jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);

5.        verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)

6.        verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41);

7.        bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);

8.        vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);

9.        vervanging bestuurder met raadgevende stem;

10.    varia.

 

Artikel 2. - De gemeenteraad draagt de burgemeester voor om te zetelen in het algemeen comité van Haviland.

 

Artikel 3. - De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordigers van de gemeente, die zullen deelnemen aan de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020 op te dragen de voormelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 4. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en met de kennisgeving aan intercommunale Haviland, p/a Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Intradura: agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van woensdag 17 juni 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intradura die werd opgericht op 27 april 2017

          Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur

          het besluit van 28 februari 2019 van de gemeenteraad houdende de aanstelling van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van intercommunale Haviland tot einde legislatuur

          de e-mail van 8 mei 2020 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de statutaire gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intradura op woensdag 17 juni 2020 om 19.00 uur

          het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd

 

Juridische gronden

          artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering

          artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de bevoegdheden van de gemeenteraad bepaalt

 

Argumentatie / motivering

       het voorstel van de raad van bestuur van Intradura

       de e-mail van 8 mei 2020 met de officiële uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intradura op 17 juni 2020, die volgende agenda heeft:

1.        notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 23 december 2019 aan de deelnemers bezorgd)

2.        verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019

3.        jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40)

4.        verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)

5.        verslag van de commissaris over het 3de maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 40)

6.        bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40)

7.        vaststelling resultaatsbestemming (art. 45)

8.        benoeming commissaris-revisor (art. 30): goedkeuring

9.        vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 42): goedkeuring

10.    vervanging deskundige in raad van bestuur (art. 15): goedkeuring

11.    varia

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intradura op 17 juni 2020 goed en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:

1.        notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 23 december 2019 aan de deelnemers bezorgd);

2.        verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;

3.        jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40);

4.        verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40);

5.        verslag van de commissaris over het 3de maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 40);

6.        bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);

7.        vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);

8.        benoeming commissaris-revisor (art. 30): goedkeuring;

9.        vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 42): goedkeuring;

10.    vervanging deskundige in raad van bestuur (art. 15): goedkeuring;

11.    varia.

 

Artikel 2. - De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordigers van de gemeente, die zullen deelnemen aan de statutaire gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intradura op 17 juni 2020, op te dragen de voormelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en met de kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging Intradura.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Fluvius opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 - besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 - bekrachtiging

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente Roosdaal is aangesloten bij Fluvius opdrachthoudende vereniging

          het besluit van 28 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de aanduiding van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van Fluvius opdrachthoudende vereniging

          de aangetekende brief van 18 maart 2020 betreffende de uitnodiging om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die plaats heeft op 27 mei 2020 te Affligem met als agenda:

1.        kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris

2.        goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019

3.        kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019

4.        benoeming commissaris-revisor

5.        verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

6.        statutaire benoemingen

7.        statutaire mededelingen

 

Juridische gronden

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          we worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden

          de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het behouden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging op 27 mei 2020 goed met als agendapunten:

1.        kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris;

2.        goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019;

3.        kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019;

4.        benoeming commissaris-revisor;

5.        verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;

6.        statutaire benoemingen;

7.        statutaire mededelingen.

 

Artikel 2. - in geval van schriftelijke algemene vergadering

De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 3. - in geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 27 mei 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 4. - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Artikel 5. - Het besluit van 23 april 2020 van de gemeenteraad met de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 van Fluvius opdrachthoudende vereniging wordt hierdoor opgeheven.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Iverlek: intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente Roosdaal is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek

          Iverlek is aandeelhouder van Publi-T

          de aangetekende brief van 17 april 2020 van Iverlek met als onderwerp "Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt"

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de artikelen 2, 40 en 41 en deel 3 titel 3

 

Argumentatie / motivering

          de toelichting in de nota "Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure"

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit kan voorzien worden in het meerjarenplan.

De gemeente moet voor de verwerving geen kasuitgave doen. De financiering van de aandelen, voor een totaal bedrag van 104.395,28 euro, zal gebeuren door Iverlek: enerzijds door een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas), voor 11.568,52 euro, en anderzijds via een banklening ten bedrage van 92.826,76 euro met een looptijd van 5 jaar. De leningslasten hiervan zullen worden betaald via de aanwending van niet voor uitkering voorziene winst en via een extra inhouding op het dividend voor in totaal 28.899,07 euro over een periode van 5 jaar. Dit bedrag zal de gemeente dus minder ontvangen ten aanzien van de meerjarenplanning.

 

Wanneer aan de gemeente extra aandelen kunnen worden toegekend, dan worden deze gefinancierd via een verhoging van de banklening. De jaarlijkse leningslasten van de worden betaald met de gegenereerde dividenden van deze extra aandelen en via een extra inhouding op het dividend bestemd voor de gemeente Roosdaal, zoals voorzien in de meerjarenplanning.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 4.892 aandelen aan een eenheidsprijs van 21,34 euro voor een totaal bedrag van 104.395,28 euro.

 

Artikel 2. - Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van Iverlek zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020.

 

Artikel 3. - Aan Iverlek wordt bekend gemaakt dat de gemeente interesse heeft maximaal 2.446 (of 50%) bijkomende aandelen Apt te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle andere deelnemers hebben ingetekend op de hen toegewezen aandelen.

 

Artikel 4. - Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het bijkomend financieringsvoorstel van Iverlek, overeenkomstig hetgene zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020, meer bepaald via een extra inhouding op het dividend.

 

Artikel 5. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Centraal Kerkbestuur Roosdaal: budget 2020 - akteneming

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 28 januari 2020 van het centraal kerkbestuur Roosdaal houdende goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2019 en de goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2020

          het besluit van 23 april 2020 van de gemeenteraad betreffende het gunstig advies over de rekening 2019 van het centraal kerkbestuur

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          de verschillende kerkfabrieken op het grondgebied van Roosdaal storten elk een bijdrage voor de financiering van het centraal kerkbestuur Roosdaal

          de gemeente dient niet rechtstreeks bij te dragen in het tekort van het centraal kerkbestuur Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad neemt akte van het budget voor het dienstjaar 2020 van het centraal kerkbestuur Roosdaal.

 

Artikel 2. - Het centraal kerkbestuur wordt in kennis gesteld van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de afsprakennota van 26 mei 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen

          de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur van Roosdaal van 18 mei 2020 inzake de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025 en de coördinatie van de budgetten 2020 van de Roosdaalse kerkfabrieken

          het besluit van 20 juni 2019 van de gemeenteraad waarbij gunstig advies wordt verleend over de rekening van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel)

          het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel), ingediend op 19 mei 2020

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          het administratief nazicht van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek door de financiële dienst

          de exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgesteld op 36.709,14 euro; de totale exploitatietoelage voor het ganse meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 183.338,94 euro

          in het budget 2020 werden investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven voor de studie over de Sint-Gaugericuskerk (37.581,39 euro) en voor de vervroegde aflossing van de leningen aangegaan bij de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw tijdens de vorige meerjarige periode 2014-2019 (37.402,42 euro). Deze investeringsuitgaven worden gefinancierd met een investeringstoelage van de gemeente, voor een totaal bedrag van 74.983,91

          het budget, en in het bijzonder de exploitatie- en investeringstoelagen en de leningslasten, past in het meerjarenplan 2020-2025

 

Advies

          het gunstig advies van 25 mei 2020 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0790 - erediensten. De totale uitgave aan exploitatietoelagen voor de ganse periode 2020-2025 bedraagt 183.338,94 euro:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

36.709,14

36.058,26

41.878,71

22.627,50

22.942,50

23.122,83

 

De voorziene uitgave aan investeringstoelagen bedraagt voor het volledige meerjarenplan 74.983,91 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel) goed.

 

Artikel 2. - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel) en aan het erkend representatief orgaan.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de afsprakennota van 26 mei 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen

          de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur van Roosdaal van 18 mei 2020 inzake de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025 en de coördinatie van de budgetten 2020 van de Roosdaalse kerkfabrieken

          het besluit van 20 juni 2019 van de gemeenteraad waarbij gunstig advies wordt verleend over de rekening van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint-Apollonia

          het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, ingediend op 19 mei 2020

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          het administratief nazicht van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek door de financiële dienst

          de exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgesteld op 39.071,95 euro, de totale exploitatietoelage voor het ganse meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 153.112,67 euro

          in het budget 2020 werden investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven voor de herstellingswerken aan het kerkgebouw van Sint-Apollonia (16.500,00 euro) en voor de vervroegde aflossingen van de leningen aangegaan bij de kerkfabriek Sint-Martinus tijdens de vorige meerjarige periode 2014-2019 (3.345,65 euro). Deze investeringsuitgaven worden gefinancierd met een gemeentelijke investeringstoelage (14.895,65 euro) en een provinciale toelage (4.950,00 euro)

          in het meerjarenplan worden investeringen ingeschreven die deels gefinancierd worden met gemeentelijke investeringstoelagen voor een totaal bedrag van 70.700,00 euro

          het budget, en in het bijzonder de exploitatie- en investeringstoelagen en de leningslasten, past in het meerjarenplan 2020-2025

 

Advies

          het gunstig advies van 25 mei 2020 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0790 - erediensten. De uitgave voor de exploitatietoelage bedraagt 153.112,67 euro:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

39.071,95

33.846,86

22.084,60

19.203,68

19.658,66

19.246,92

 

De voorziene uitgave aan investeringstoelagen bedraagt voor het volledige meerjarenplan 70.700,00 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg) goed.

 

Artikel 2. - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg) en aan het erkend representatief orgaan.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw-Lombeek: meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de afsprakennota van 26 mei 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen

          de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur van Roosdaal van 18 mei 2020 inzake de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025 en de coördinatie van de budgetten 2020 van de Roosdaalse kerkfabrieken

          het besluit van 20 juni 2019 van de gemeenteraad waarbij gunstig advies wordt verleend over de rekening van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

          het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          het administratief nazicht van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek door de financiële dienst

          de exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgesteld op 22.527,82 euro; de totale

          exploitatietoelage voor het ganse meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 84.661,82 euro

          in het budget 2020 werden geen investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven, uitgezonderd transacties in verband met de lopende investeringsbeleggingen

          in het meerjarenplan werden investeringen ingeschreven in 2020 en 2023, die deels gefinancierd worden met investeringstoelagen van de gemeente, voor een totaal bedrag van 48.000,00 euro

          het budget, en in het bijzonder de exploitatie- en investeringstoelagen en de leningslasten, past in het meerjarenplan 2020-2025

 

Advies

          het gunstig advies van 25 mei 2020 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0790 - erediensten. De totale uitgave aan

exploitatietoelagen voor de ganse periode 2020-2025 bedraagt 84.661,82 euro:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

22.527,82

11.430,00

13.768,00

15.096,00

16.547,00

5.293,00

 

De voorziene uitgave aan investeringstoelagen bedraagt voor het volledige meerjarenplan

48.000,00 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek goed.

 

Artikel 2. - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en aan het erkend representatief orgaan.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de afsprakennota van 26 mei 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen

          de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur van Roosdaal van 18 mei 2020 inzake de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025 en de coördinatie van de budgetten 2020 van de Roosdaalse kerkfabrieken

          het besluit van 28 november 2019 van de gemeenteraad waarbij gunstig advies wordt verleend over de rekening van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem)

          het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem)

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          het administratief nazicht van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek door de financiële dienst

          de exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgesteld op 28.505,84 euro; de totale exploitatietoelage voor het ganse meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 171.828,28 euro

          in het budget 2020 worden investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven voor de verdere restauratie van de stenen catechismus (29.755,03 euro). Deze investeringsuitgaven worden gefinancierd met een gewestelijke toelage (19.285,66 euro) en met een investeringstoelage van de gemeente (10.469,36)

          in het meerjarenplan worden investeringen ingeschreven in 2020, 2021 en 2022, die deels gefinancierd worden met investeringstoelagen van de gemeente, voor een totaal bedrag van 31.408,08 euro

          het budget, en in het bijzonder de exploitatie- en investeringstoelagen en de leningslasten, past in het meerjarenplan 2020-2025

 

Advies

          het gunstig advies van 25 mei 2020 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0790 - erediensten. De totale uitgave aan exploitatietoelagen voor de ganse periode 2020-2025 bedraagt 183.338,94 euro:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

28.505,84

26.712,95

28.179,01

28.803,02

29.464,02

30.163,44

 

De voorziene uitgave aan investeringstoelagen bedraagt voor het volledige meerjarenplan 31.408,08 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem) goed.

 

Artikel 2. - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem) en aan het erkend representatief orgaan.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de afsprakennota van 26 mei 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen

          de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur van Roosdaal van 18 mei 2020 inzake de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025 en de coördinatie van de budgetten 2020 van de Roosdaalse kerkfabrieken

          het besluit van 20 juni 2019 van de gemeenteraad waarbij gunstig advies wordt verleend over de rekening van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus

          het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus, ingediend op 19 mei 2020

          de kerkfabriek Sint-Amandus heeft een kapel, met name Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart te Kattem

          de parochie Sint-Amandus strekt zich uit over het grondgebied van de gemeente Roosdaal en Liedekerke en de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart bevindt zich volledig binnen het grondgebied van de gemeente Roosdaal, meer bepaald over het gehucht Kattem

          de kapel heeft dezelfde kerkraad als de parochie Sint-Amandus

          de budgetten en jaarrekeningen van de kapel worden afzonderlijk behandeld aangezien enkel de parochie Sint-Amandus over 2 gemeenten is verspreid en er een verdeelsleutel van de exploitatietoelage is vastgesteld als gevolg van de gemeentefusies

          de gemeente Liedekerke gaat akkoord met de afzonderlijke behandeling van de financiële documenten van de kerkfabriek Sint-Amandus en haar kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          het administratief nazicht van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek door de financiële dienst

          de exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgesteld op 40.859,28 euro; de totale exploitatietoelage voor het ganse meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 125.532,13 euro, waarvan de helft ten laste is van de gemeente Liedekerke

          in het budget 2020 werden investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven voor restauratiewerken in de Sint-Amanduskerk (schilderwerken - 144.232,00 euro), voor het catecheselokaal (3.000 euro) en voor de pastorie (21.000,00 euro). Deze investeringsuitgaven worden gefinancierd met een gemeentelijke investeringstoelage (67.232,00 euro), een gewestelijke toelage (77.000,00 euro) en met eigen middelen (32.300,00 euro)

          in het meerjarenplan worden investeringen ingeschreven in 2020, 2024 en 2025, die deels gefinancierd worden met investeringstoelagen van de gemeente, voor een totaal bedrag van 309.433,00 euro

          het budget, en in het bijzonder de exploitatie- en investeringstoelagen en de leningslasten, past in het meerjarenplan 2020-2025

 

Advies

          het gunstig advies van 25 mei 2020 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0790 - erediensten. De totale uitgave aan exploitatietoelagen voor de ganse periode 2020-2025 bedraagt 125.532,13 euro:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

40.859,28

22.181,30

15.569,62

15.671,26

15.482,69

15.767,98

 

De voorziene uitgave aan investeringstoelagen bedraagt voor het volledige meerjarenplan 309.433,00 euro. De investeringstoelage voor 2020 bedraagt 67.232,00 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek) goed.

 

Artikel 2. - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek), aan het erkend representatief orgaan en aan de gemeente Liedekerke.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de afsprakennota van 26 mei 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen

          de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur van Roosdaal van 18 mei 2020 inzake de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025 en de coördinatie van de budgetten 2020 van de Roosdaalse kerkfabrieken

          het besluit van 20 juni 2019 van de gemeenteraad waarbij gunstig advies wordt verleend over de rekening van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem)

          het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem), ingediend op 19 mei 2020

          de kerkfabriek Sint-Amandus heeft een kapel, met name Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart te Kattem

          de parochie Sint-Amandus strekt zich uit over het grondgebied van de gemeente Roosdaal en Liedekerke en dat de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Hart zich volledig binnen het grondgebied van de gemeente Roosdaal bevindt, meer bepaald over het gehucht Kattem

          de kapel heeft dezelfde kerkraad als de parochie Sint-Amandus

          de budgetten en jaarrekeningen van de kapel worden afzonderlijk behandeld aangezien enkel de parochie Sint-Amandus verspreid is over 2 gemeenten en er een verdeelsleutel van de exploitatietoelage is vastgesteld als gevolg van de gemeentefusies

          de gemeente Liedekerke gaat akkoord met de afzonderlijke behandeling van de financiële documenten van de kerkfabriek Sint-Amandus en haar kapel Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Hart van Maria

 

Juridische gronden

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          het administratief nazicht van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek door de financiële dienst

          de exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgesteld op 10.090,013 euro; de totale exploitatietoelage voor het ganse meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 65.798,73 euro

          in het budget 2020 werden geen investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven, met uitzondering van de financieringsontvangst van 1.300,49 euro, zijnde het saldo van de financiering door de hoofdparochie van een investeringsuitgave van 2019 voor de vernieuwing van de brander in de voormalige pastorie van Kattem

          er word dus ook geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd

          het budget, en in het bijzonder de exploitatie- en investeringstoelagen en de leningslasten, past in het meerjarenplan 2020-2025

 

Advies

          het gunstig advies van 25 mei 2020 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0790 - erediensten. De totale uitgave aan exploitatietoelagen voor de ganse periode 2020-2025 bedraagt 65.798,73 euro:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10.090,13

11.456,98

11.792,63

11.965,66

10.157,00

10.336,33

 

Er zijn geen gemeentelijke investeringstoelagen voorzien.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem) goed.

 

Artikel 2. - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem) en aan het erkend representatief orgaan.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en HAVILAND intercommunale IgSv (verder: ”Haviland”) met betrekking tot een dienstverlening projectregie voor kleuterschool Triangel Pamel - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de intentie van het gemeentebestuur om de gemeentelijke basisschool Triangel - afdeling Pamel uit te breiden met een kleuterblok in de Brusselstraat

 

Juridische gronden

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad

          de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen

          de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

          de thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019

 

Argumentatie / motivering

          dat overeenkomstig artikel 4 van haar statuten Haviland tot doel heeft haar deelnemers bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen binnen bepaalde beleidsdomeinen, waaronder openbare werken en projecten

          de mogelijkheid van Haviland om, conform hogervermelde statuten, diensten te leveren in het belang van de aangesloten gemeenten, dit onder meer inzake openbare werken en de technische en administratieve begeleiding bij projecten

          dat de gemeente Roosdaal als deelnemer van de dienstverlenende vereniging Haviland in de mogelijkheid is om een beroep te doen op deze diensten van de vereniging

          dat de toewijzing van de opdracht door de gemeente aan Haviland niet onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten, op grond van de in-house-vrijstelling overeenkomstig artikel 30 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016

          dat op eventuele in opdracht van Haviland als aanbestedende overheid door derden uit te voeren leveringen, diensten of werken de wetgeving overheidsopdrachten wel onverkort van toepassing is, dit zowel wat betreft de plaatsing als de uitvoering van de opdracht

          dat Haviland omwille van jarenlange ervaring in de begeleiding van de bouw van openbare gebouwen en haar technische expertise binnen het personeelsbestand de gemeente het best kan bijstaan in de projectbegeleiding met betrekking tot dit project

          dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten toe te kennen aan Haviland overeenkomstig de modaliteiten zoals beschreven in de als bijlage toegevoegde overeenkomst, dit gelet op de expertise van Haviland op dit terrein

          dat de nodige kredieten betreffende de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord met Haviland voorzien zijn in de meerjarenplanning

          op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit werd voorzien in het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0800 - gewoon basisonderwijs - actie 8.1.6. Roosdaal bouwt een kleuterblok in Triangel Pamel.

Het visum van de financieel directeur is gunstig.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad geeft opdracht aan Haviland voor het uitvoeren van de opdracht projectregie overeenkomstig bijgevoegde overeenkomst, en keurt deze overeenkomst goed.

 

Artikel 2. - De gemeenteraad gelast het college met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Bibliotheek: overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur Roosdaal - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 22 februari 2018 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Roosdaal betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem

          Cultuurconnect werd door de Vlaamse overheid belast met het verder ondersteunen van de PBS omgevingen en de consolidatie ervan in een Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en Websiteplatform

          op 17 december 2016 startte Cultuurconnect met een procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken voor heel Vlaanderen

          in september 2017 gunde Cultuurconnect de opdracht aan OCLC-HKA met de bibliotheeksoftware Wise, de implementatie van het project loopt over drie jaar en in zeven fasen

          de Limburgse, Oost-Vlaamse en West-Vlaamse bibliotheken zijn tussen april 2019 en april 2020 gemigreerd naar het nieuwe bibliotheekysteem Wise

          in de vijfde migratiegolf gepland tussen oktober 2020 en maart 2021 is het de beurt aan Vlaams-Brabant om alle huidige bibsystemen te migreren naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise, waaronder het huidige bibsysteem ALEPH in de bibliotheek van Roosdaal

          de brief van 27 februari 2020 met rectificatie op 2 maart 2020 waarin Cultuurconnect vzw een verhoging van de kostenbijdrage voor de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek aankondigt ten gevolge van de besparing van de nieuwe Vlaamse regering inzake het cultuurbudget

          Cultuurconnect zal volgende prijsaanpassingen doorvoeren in het kostenmodel:

- het basistarief voor deelname aan de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek is in 2018 vastgesteld op 0,24 euro per inwoner per jaar inclusief BTW

- vanaf 2021 komt er een prijsstijging van 6,6% op het geïndexeerde basistarief van 2018 per inwoner per jaar inclusief BTW

- vanaf 2023 is er een bijkomende verhoging met 15,6% ten aanzien van de verhoogde prijs 2018 per inwoner per jaar inclusief BTW

          het kostenmodel gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de aansluiting (go-live) op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem

          de brief van 27 maart 2020 van Cultuurconnect vzw met de vraag aan het gemeentebestuur van Roosdaal om formeel in te tekenen op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek door ondertekening van de overeenkomst bestaande uit een basisovereenkomst en vier bijlagen:

          Bijlage 1: Datagebruikersovereenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek

          Bijlage 2: Service Level Agreement (SLA) Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek

          Bijlage 3: Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen

          Bijlage 4: Indicatieve planning migraties naar EBS

          de brief van 27 maart 2020 met ook de vraag van Cultuurconnect om, conform Deel 2, 2.5 van de Datagebruikersovereenkomst (Bijlage1), de Privacyverklaring Bibliotheeksysteem op te nemen in de informatieverstrekking aan onze bibliotheekleden

 

Juridische gronden

          het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies van 18 november 2016

          de statuten van vzw Cultuurconnect van 1 juli 2016

 

Argumentatie / motivering

          de basisinfrastructuur digitale bibliotheek omvat een Eengemaakt Bibliotheeksysteem, Open Vlacc, Bibliotheekwebsites en een Basispakket verrijkende content

          het Eengemaakt Bibliotheeksysteem vervangt de verschillende bibliotheeksystemen door één modern, gemeenschappelijk systeem, versterkt de samenwerking tussen bibliotheken, biedt een betere dienstverlening aan de leners, is efficiënter en goedkoper in onderhoud door schaalvoordeel, biedt de mogelijkheden om verder te innoveren

          het Eengemaakt Bibliotheeksysteem is een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem en ondersteunt de stabiele, uniforme processen zoals catalografie, inventarisbeheer, besteladministratie, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer, rapportage en statistieken van de deelnemende bibliotheken

          de centrale catalografie wordt in het Eengemaakt bibliotheeksysteem gebaseerd op de titelgegevens van Open Vlacc, een databank van metadata over de fysieke collecties van de openbare bibliotheken. Open Vlacc ondersteunt de openbare bibliotheken op drie vlakken: catalografie, collectievorming en presentatie van de collectie aan het pubiek

          bibliotheekwebsites integreren alle bibliotheekdiensten en -informatie (catalogus, Mijn Bibliotheek en de provinciale bibliotheekwebsites) in één nieuwe en vlot doorzoekbare online publieksomgeving en zijn tegelijk een instrument voor de promotie van de diensten van de lokale bibliotheek

          bibliotheekwebsites maakt verdere (kosten)efficiënte vernieuwing en integratie van online publieksdiensten mogelijk

          Cultuurconnect verrijkt de Bibliotheekwebsites van deelnemende bibliotheken met een Basispakket van verrijkende content, dat ingekocht wordt bij verschillende contentpartners. Typisch gaat het om fragmenten of informatie over werken, auteurs of onderwerpen in de catalogus die bibliotheekgebruikers helpen bij het gidsen en oriënteren doorheen de collectie, zoals covers, samenvattingen, flapteksten, recensies,…

          het algemeen kostenmodel voor de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek bevat ook de instapkosten voor het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de kosten voor de export van gegevens uit het huidige bibliotheeksysteem

          Cultuurconnect heeft een machtiging verkregen tot gebruik van het Rijksregisternummer van bibliotheekleden. Cultuurconnect moet een lijst bijhouden van bibliotheken die conform deze machtiging het Rijksregister zullen gebruiken en dient de geactualiseerde lijst minimaal 1 keer per semester ter beschikking te stellen aan de Dienst Toegang Rijksregister.

          Cultuurconnect heeft een Pricacyverklaring opgesteld die van toepassing is op de diensten die via het Bibliotheeksysteem aangeboden worden en die betrekking heeft op de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van het Bibliotheeksysteem, waaronder wordt begrepen het lidmaatschap van de bibliotheek en de verwerking van de gegevens van de bibliotheekleden binnen het Eengemaakt Bibliotheeksysteem

 

Adviezen

          het gunstig advies van 4 februari 2020 van de raad van bestuur van de bibliotheek

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit werd voorzien in het jaar 2021 van het meerjarenplan.

De kredieten zijn opgenomen onder beleidsveld 0703 openbare bibliotheken - actie 5.3.1.

De geraamde uitgave bedraagt 3.500,00 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek met de vier bijlagen, gekoppeld aan dit besluit, tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur Roosdaal goed en tekent hiermee formeel in op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem.

 

Artikel 2. - Deze overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek met de vier bijlagen loopt vanaf het moment van ondertekening en vervangt vanaf het moment dat zij ingaat alle mogelijke eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem, Bibliotheekwebsites, Bibliotheekportalen, Mijn Bibliotheek, Open Vlacc en het Basispakket verrijkende content, tenzij anders bepaald.

 

Artikel 3. - De bepalingen betreffende het Bibliotheeksysteem gaan pas in op het moment van de aansluiting (go-live) op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem.

 

Artikel 4. - De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur, respectievelijk de heer Koenraad Muyldermans en mevrouw Emma Van der Maelen, worden gemachtigd om deze overeenkomst te ondertekenen namens de gemeenteraad.

 

Artikel 5. - De gemeenteraad gaat akkoord om de Privacyverklaring Bibliotheeksysteem in de bijlage aan dit besluit op te nemen in de informatieverstrekking aan de bibliotheekleden en een kopie aan de bibliotheekbalie ter beschikking te stellen, dit conform Deel 2, 2.5 van de Datagebruikersovereekomst (Bijlage 1), eveneens gekoppeld aan dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Toerisme: gebruiksreglement camperplaats - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de aanleg van het camperterrein, Brusselstraat 29 te 1760 Roosdaal met de organisatie van 2 camperplaatsen

          het gebruik van het terrein dient georganiseerd door een gebruiksreglement

 

BESLUIT:

14 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
7 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA) en Peggy Bulterijs (N-VA).
 

Enig artikel. - Het gebruiksreglement voor het camperterrein wordt als volgt goedgekeurd:

 

Algemeen: locatie, beschrijving en voorzieningen

 

Camperterrein Roosdaal gelegen Brusselstraat 29 te 1760 Roosdaal

Het terrein biedt plaats aan 2 campers en is voorzien van:

       aansluiting op het elektriciteitsnet: vermogen 5 ampère

       loosput voor afvalwater

       een sanizuil met:

         uitstort voor het cassettetoilet

         spoeling voor het cassettetoilet

         de mogelijkheid voor het tappen van drinkbaar water. De gebruiker dient zelf de aansluitdarm te voorzien

 

Elektriciteit en water worden gratis aangeboden, alleen voor wie op de camperplaats verblijft, niet voor voorbijgangers,...

 

De bediening van de drinkwater en de spoelfunctie worden geactiveerd door drukknoppen die de elektronisch gestuurde tappunten in- of uitschakelen.

 

Gebruiksreglement en gedragsregels

 

Artikel 1. - Het reglement regelt het gebruik van het camperterrein en de bijhorende voorzieningen gelegen op de site van 't Sportvlot, Brusselstraat 29 te 1760 Roosdaal.

 

Artikel 2. - Het reglement is van toepassing voor iedereen die zich op het camperterrein bevindt.

 

Artikel 3. - Enkel campers zijn toegelaten op de 2 parkeerplaatsen die daarvoor bestemd zijn.

 

Artikel 4. - Het verblijf is beperkt tot maximum 72 uur per week. Formulieren ter bevestiging van de aankomst zijn verplicht en verkrijgbaar bij:

          dienst welzijn en vrije tijd, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal (tijdens de openingsuren: iedere werkdag van 08.30 uur tot 12 uur, woensdag bijkomend van 13.30 uur tot 16 uur en dinsdagavond van 18 uur tot 19.30 uur);

          Perszaak Josie, Brusselstraat 32 te 1760 Roosdaal: maandag, dinsdag en woensdag van 05.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 19.30 uur, vrijdag van 05.30 uur tot 19 uur, zaterdag van 07.00 uur tot 18.00 uur, donderdag gesloten;

          dienst toerisme, GC het Koetshuis, Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal;

          via www.roosdaal.be.

 

Artikel 5. - Plaats dit document ingevuld en goed zichtbaar achter de voorruit van de camper.

 

Artikel 6. - Respecteer rust, orde en privacy.

 

Artikel 7. - Elk storend lawaai is verboden. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur mogen de stilte en de rust niet verstoord worden. Radio's en dergelijke mogen slechts worden gebruikt als zij alle andere gebruikers niet storen.

 

Artikel 8. - Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen.

 

Artikel 9. - Honden en andere huisdieren horen aan de leiband en mogen niemand storen. Zij mogen niet alleen bij de camper achtergelaten worden. Hondenpoep en alle afval van voeding en verzorging wordt opgeruimd en correct verwijderd.

 

Artikel 10. - Kampeergedrag is verboden evenals het uitvoeren van herstellingen, het wassen van de camper.

 

Artikel 11. - Het gebruik van externe elektrische verwarmingstoestellen of kooktoestellen is verboden.

 

Artikel 12. - Afvalwater dient geloosd in de loosput, de inhoud van het cassettetoilet dient geloosd in de uitstort aan de sanizuil. De uitstort wordt nadien grondig gespoeld om alle sporen van gebruik te verwijderen.

 

Artikel 13. - Laat het camperterrein proper achter. Afval en vuilnis worden geborgen in de daartoe voorziene vuilbakken.

 

Artikel 14. - Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan persoonlijke bezittingen op het camperterrein.

 

Artikel 15. - Elke aangebrachte schade geeft aanleiding tot het betalen van een vergoeding gelijkwaardig aan de herstellings- en/of vervangkosten. Iedere vastgestelde schade dient gemeld aan het bestuur via dienst welzijn en vrije tijd, 054 89 49 01, info@roosdaal.be of voor noodgevallen via 101, noodnummer politie.

 

Artikel 16. - Het niet naleven van dit reglement geeft aanleiding tot onmiddellijk verlaten van het camperterrein en eventuele schorsing op toekomstig verblijf.

 

Artikel 17. - Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom over alle gevallen die niet via dit reglement geregeld zijn.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Toerisme: Toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland en Zennevallei: statuten - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 6 juli 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de convenant toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland en Zennevallei (TPZ)

          het schrijven van 28 oktober 2019 van Toerisme Pajottenland en Zennevallei, mevrouw Marleen De Kegel, (adres) met de melding dat na de periode 2015-2019 geen convenant afgesloten wordt

          de brief van 27 april 2020 van TPZ, mevrouw Isabelle Duerinckx, met de vraag om aan de gemeenteraad voor te leggen:

de samenstelling van de Algemene vergadering van TPZ

de aanvraag voor goedkeuring van de statuten van de vereniging

de goedkeuring van de verlenging van het lidmaatschap (gratis) van Roosdaal bij TPZ

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De samenstelling van de Algemene vergadering van TPZ wordt goedgekeurd als volgt:

Van Lierde Johan, Hulsbroekweg 4A,1760 Roosdaal, geboren op 31.01.1967 te Ninove

De Kegel Marleen, Postweg 217A, 1602 Vlezenbeek, geboren op 23.07.1960 te Ukkel

Van den Houte Anneleen, Bullenbergstraat 73a, 1703 Schepdaal, geboren op 25.09.1975 te Asse

Duerinckx Isabelle, Oudenaaksestraat 10, 1750 Gaasbeek, geboren op 16.10.1972

Dero Sandra, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne, geboren op 15.03.1972

Dermez Christa, Wijngaardstraat 81, 1755 Gooik, geboren op 25.01.1967

Vandenbroecke Bram, Pastoor Bernaertsstraat 100, 1500 Halle, geboren op 22.02.1983

Durieux Cindy,  Pontembeek 6A, 1547 Bever, geboren op 16.09.1974

Vanhaverbeke Kristien, Laarheidestraat 32, 1650 Beersel, geboren op 08.09.1961

Van Paepegem Ludovic, Hoogstraat 19A, 1570 Galmaarden, geboren op 14.12.1962

Schoukens Timo, Sterrelaan 2, 1740 Ternat, geboren op 04.03.1982

Cochez Greta Jeannine, Teleweidestraat 2, 1670 Pepingen, geboren op 15.06.1947

Deze leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.

 

Artikel 2. - De door het Bestuursorgaan verdeelde functies worden goedgekeurd:

De Kegel Marleen, voorzitter

Van den Houte Anneleen, ondervoorzitter en penningmeester

Van Paepegem Ludovic, ondervoorzitter

Duerinckx Isabelle, secretaris

de regiomedewerker Pajottenland & Zennevallei van Toerisme Vlaams-Brabant

indien nodig kan een deskundige worden uitgenodigd om een agendapunt meer in detail toe te lichten.

 

Artikel 3. - De door het Bestuursorgaan verleende mandaten worden goedgekeurd:

Voor alle administratieve en financiële verplichtingen hebben afzonderlijke en onbeperkte volmachten: De Kegel Marleen, voorzitter

Van den Houte Anneleen, ondervoorzitter en penningmeester.

 

Bijkomende gemachtigden in bijzondere administratieve en financiële zaken :

De Borre Lutgarde, Kapellestraat 12,1570 Galmaarden, geboren op 22.01.1962 te Geraardsbergen, voor alle financiële verrichtingen.

 

Artikel 4. - De statuten van Toerisme Pajottenland en Zennevallei worden als volgt goedgekeurd:

 

TITEL 1: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

 

Artikel 1. - Naam

De vereniging draagt de naam Regionaal Toeristisch Samenwerkingsverband Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw, afgekort Toerisme Pajottenland en Zennevallei.

 

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Grote Markt 1 bus 1, 1500 Halle en valt onder het Vlaams gewest. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering en mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

 

Artikel 3. - Doel

De vereniging, opgericht op 17 september 1970 onder de benaming “Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Zuid Westbrabant’’, heeft tot doel toerisme en recreatie in haar werkingsgebied direct en indirect te ontwikkelen en te verdedigen, te bevorderen en te ondersteunen, met het oog op een evenwichtige streekontwikkeling. Zij zal dit doel nastreven:

          in overleg en samenwerking met alle plaatselijke, gewestelijke, provinciale, regionale en federale instanties en toerisme­actoren,

          in overeenstemming met de door Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams­Brabant vzw en de gemeenten ontwikkelde strategieën en acties voor het Pajottenland en de Zennevallei.

 

Zij zal daarbij bijzonder aandacht verlenen aan die aspecten waarvoor streekkennis, contact met de basis en samenwerking van alle betrokkenen in de streek essentieel zijn.

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst  hiervan besteed wordt aan het doel.

De vereniging heeft onder meer volgende activiteiten tot voorwerp: het organiseren van groepsbezoeken in de regio, toeristische informatie aanbieden in de regiokantoren.

De voertaal in de organisatie is het Nederlands.

 

Artikel 4 - Werkingsgebied

Het werkingsgebied wordt afgebakend binnen de grenzen van de provincie  Vlaams­Brabant en omvat het territorium van de gemeenten gelegen in Pajottenland en Zennevallei, met name de gemeenten Affligem, Bever, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint­Genesius­Rode, Sint­Pieters­Leeuw en Ternat.

Het werkingsgebied kan binnen Vlaams­Brabant gewijzigd worden door de algemene vergadering, op vraag van de betrokken gemeente(n).

De vereniging treedt toe tot het overkoepelende samenwerkingsverband Toerisme Vlaams­Brabant voor alle acties waarvoor dit voor de verwezenlijking van haar doelstellingen wenselijk is.

 

Artikel 5 - Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL 2. - LEDEN

 

Artikel 6 - Aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.

 

De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van de doelstellingen  van de vereniging.

Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

 

Artikel 7 - Toetreding

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuursorgaan. Het verzoek om toelating van een kandidaat­lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan. Hierbij dient het kandidaat­lid zijn instemming te betuigen met het doel en de statuten van de vereniging.

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitsluitend verwezen naar de effectieve leden.

Alle handelingen waarvoor doorheen de statuten voorzien is dat ze ‘’schriftelijk’’ moeten gebeuren, kunnen via gewone brief, fax of e-mail.

 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit:

          een lid dat voorgedragen is door de gemeenteraad van elk van de gemeenten van het werkingsgebied;

          de regiomedewerker Pajottenland & Zennevallei van Toerisme Vlaams-Brabant;

          een coördinator Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei of plaatsvervanger;

          een coördinator Pajottenland+ of plaatsvervanger;

          een coördinator Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei of plaatsvervanger;

          lokale of intergemeentelijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, groeperingen en instellingen, firma’s en groeperingen uit de professionele toerismewerking, overheden en instellingen van openbaar nut actief in toerisme en recreatie, gidsengroeperingen actief binnen het werkingsgebied van de vereniging en alle toeristische actoren of hun vertegenwoordigers, die bereid zijn zich in te zetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging en hiervoor samen te werken op gewestelijk vlak.

 

De algemene vergadering moet steeds stemmen over de aanvaarding van het lidmaatschap.

 

Gemeentebesturen duiden een vaste plaatsvervangende vertegenwoordiger aan bij het begin van het lidmaatschap. Deze plaatsvervangende vertegenwoordiger oefent de volheid  van het lidmaatschap uit bij afwezigheid van de effectieve vertegenwoordiger. Bij elke bestuurswissel in een gemeente, verliest het door die gemeente voorgedragen lid zijn hoedanigheid als lid en dient de desbetreffende gemeente een nieuw lid voor te dragen. Het te vervangen lid behoudt het lidmaatschap van de vereniging tot in zijn vervanging wordt voorzien.

 

Artikel 8 - Toegetreden leden

De algemene vergadering kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Als toegetreden leden komen dezelfde categorieën in aanmerking als bij de effectieve leden. De formaliteiten en voorwaarden betreffende toetreding en uittreding van de toegetreden leden zijn dezelfde als die bij de leden.

Toegetreden leden verlenen hun medewerking aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.  Ze worden uitgenodigd op de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht.

Verdere rechten en plichten van toegetreden leden worden bepaald door het bestuursorgaan.

 

Artikel 9 – Lidmaatschapsbijdrage

Het bestuursorgaan bepaalt de jaarlijkse lidmaatschapbijdragen.

 

Artikel 10 – Uittreding, uitsluiting

Elk lid en toegetreden lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. Worden automatisch als ontslagnemend beschouwd, leden en toegetreden leden die niet meer aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en dat na schriftelijke aanmaning door het bestuursorgaan waarin het lid of toegetreden lid op de hoogte wordt gebracht over de te vervullen

voorwaarden.

 

Een lid en toegetreden lid kan ook te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering met 2/3 meerderheid van de stemmen.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.

 

TITEL 3. - HET BESTUURSORGAAN

 

Artikel 11 - Aantal

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste drie leden die al dan niet lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat een bestuursorgaan uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

 

Artikel 12 ­ Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

 

Artikel 13 ­ Benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen en wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd  zijn. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Het bestuursorgaan kan de terugbetaling bevelen van sommige kosten die door leden van de vereniging zijn gedragen en voortspruiten uit hun medewerking aan de vereniging. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Van elke gemeente uit het werkingsgebied kan één voorgedragen bestuurder zetelen.

Daarnaast kunnen ook andere bestuurders benoemd worden, door een beslissing van de algemene vergadering.

 

Artikel 14 - Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

Bij een bestuurswissel in de gemeente, dient de gemeente een nieuwe persoon voor te dragen. In dat geval blijft de desbetreffende bestuurder in zijn bestuurdersmandaat tot in zijn vervanging wordt voorzien door een beslissing van de algemene vergadering.

 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen en wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het moet uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuursorgaan binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis stellen.

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 15 ­ Bevoegdheden van de bestuurders.

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig  of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

 

Elke bestuurder kan zich op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Bestuurders, voorgedragen door de gemeentebesturen, worden bij afwezigheid vertegenwoordigd door hun vaste plaatsvervanger die geen bestuurder is en die aangeduid werd door het gemeentebestuur. Gemeentebesturen dienen deze plaatsvervangende bestuurder aan te duiden bij het begin van het bestuurdersmandaat van de door hen voorgedragen persoon.

 

De groep van de bestuurders die door de verschillende gemeenten werden voorgedragen, beschikt over 75 % van de stemmen. Dit  aantal stemmen wordt gelijkmatig verdeeld over de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die door de verschillende gemeenten werden voorgedragen.

De overblijvende 25 % van de stemmen wordt gelijkmatig verdeeld over de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 

Artikel 16 - Vergaderingen

Het bestuursorgaan wordt schriftelijk of via e-mail bijeengeroepen door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging, zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen en dit op plaats, datum en uur bij de oproeping bepaald.

 

Toegetreden leden en effectieve leden die geen bestuurder zijn kunnen na akkoord van de bestuurders toegelaten worden tot de bijeenkomsten van het bestuursorgaan. Derden kunnen worden uitgenodigd tot de bijeenkomsten van het bestuursorgaan op voorstel of met akkoord van de voorzitter en kunnen een adviserende stem uitbrengen.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de aanwezige ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging en indien deze belet is door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 17 - Beslissingen

De beslissingen van het bestuursorgaan worden schriftelijk ter kennis gebracht van alle bestuurders. Deze beslissingen worden verzameld in een bijzonder register dat op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard en ter inzage ligt van de leden. Belanghebbende derden kunnen hiervan inzage krijgen na toelating van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, van de ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging.

 

Artikel 18 – Intern reglement

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht en nuttig oordeelt. Het bestuursorgaan kan, indien het dit nodig oordeelt, een afgevaardigd­bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

 

Artikel 19 - Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig art. 13, 4°  lid, W.VZW

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Het bestuursorgaan kan een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters; een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. De ondervoorzitters worden zo gekozen dat de verschillende delen van het werkingsgebied behoorlijk vertegenwoordigd zijn. De voorzitter wordt verkozen op voorstel van de groep van de effectieve leden die voorgedragen werden door de verschillende gemeenten.

 

Benoemingen gebeuren door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist, indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

 

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan

 

b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht  worden van de betrokkene.

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

 

Artikel 20 - Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid,

Het bestuursorgaan benoemt een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat minstens uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

 

De handtekeningen van twee van de bestuursleden die zetelen in het Dagelijks Bestuur zijn voldoende om de vzw geldig te vertegenwoordigen naar derden toe, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst of het openen van een bankrekening.

 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

 

b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel  binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

 

TITEL 4: ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 21 - Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij ontstentenis, door de aanwezige ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging of, bij ontstentenis, door het lid met het langste mandaat in de vereniging.

 

Een lid kan zich door een ander lid of een plaatsvervanger op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Elkeen kan slechts drager zijn van één volmacht. De vertegenwoordiging van een lid door een niet­lid gebeurt conform artikel 7 van de statuten.

 

De groep van de leden die voorgedragen werden door de verschillende gemeenten, beschikt over 75 % van de stemmen in de algemene vergadering. Dit aantal stemmen wordt gelijkmatig verdeeld over alle aanwezige of vertegenwoordigde leden op de algemene vergadering die door de verschillende gemeenten werden voorgedragen.

De overblijvende 25 % van de stemmen wordt gelijkmatig verdeeld over de overige aanwezige of  vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 22 - Bevoegdheden

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

          het wijzigen van statuten;

          de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

          de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

          de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook in voorkomend geval, het instellen van de vereningingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

          de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

          de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

          de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging;

          de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

          het aanvaarden van effectieve en toegetreden leden;

          een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

          alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

Artikel 23 - Vergaderingen

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging, telkens als het doel van de vereniging dat vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit:

­ vóór einde juni om met name de goedkeuring van de rekeningen van het voorbije boekjaar, het vastleggen van de schikkingen voor het lopende haar en de goedkeuring van de begroting voor het lopende jaar.

 

Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer  1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de maand met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

 

Artikel 24 - Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren elektronisch per e-mail, door of in naam van de voorzitter, zijn plaatsvervanger of twee  bestuurders, tenminste vijftien dagen voor de vergadering De toegetreden leden worden uitgenodigd tot de algemene vergadering en kunnen een adviserende stem uitbrengen.

 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet ook op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het bestuursorgaan overhandigd zijn. Elk lid kan bijkomende punten op de agenda plaatsen waarover geldig kan beslist worden, behalve in de gevallen van ontslag of afzetting van een bestuurder, uitsluiting van een lid, statutenwijziging en vrijwillige ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 25 - Besluiten

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid in aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van de leden. Indien de helft van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dient een nieuwe algemene vergadering te worden samengeroepen, die rechtsgeldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

 

Indien minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim. Stemmingen over personen gebeuren steeds geheim.

De beslissingen van de algemene vergadering worden schriftelijk ter kennis gebracht van alle leden, effectieve en toegetreden. Belanghebbende derden kunnen hiervan inzage krijgen op de maatschappelijke zetel na toelating van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging.

 

Artikel 26 - Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 27- Ontbinding

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

 

Artikel 28 - Uitsluiting

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

 

TITEL 5: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

Artikel 29 - Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het

komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die

gehouden wordt voor eind juni.

 

TITEL 6: ONTBINDING EN VEREFFENING

 

Artikel 30 - Ontbinding

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

 

Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij  bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging van toeristische of aanverwante aard met een belangenloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de  benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL 7: OVERGANGSBEPALINGEN

 

Artikel 31 - Erkenning

De vereniging zal aan alle voorwaarden voldoen om de erkenning door Toerisme Vlaanderen te bekomen respectievelijk te handhaven. Deze instantie wordt steeds uitgenodigd om een afgevaardigde te zenden naar de algemene vergadering en naar het bestuursorgaan van de vereniging.

De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

 

Artikel 32 - De Wet

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (K.B. 29/04/2019) toepasselijk.

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 2 juni 2020.

 

Marleen De Kegel, Voorzitter

 

Isabelle Duerinckx, Secretaris

 

Artikel 5. - De gemeenteraad keurt het (gratis) lidmaatschap van de gemeente Roosdaal goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Overeenkomst met metaaldetectorist om op de bunkerweide objecten te zoeken en opgraven - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 houdende de goedkeuring  van het verzoek van de heer Kenny Dullaert, hobby metaaldetectorist, om op de bunkerweide te zoeken en graven naar potentieel waardevolle (erfgoed)objecten

 

Juridische gronden

          het Onroerenderfgoeddecreet van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013

          het Onroerenderfgoeddbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014

          Code van Goede Praktijk voor archeologie en metaaldetectie van de Vlaamse Regering

 

Argumentatie / motivering

          na positief advies vanuit de IOED Pajottenland & Zennevallei omdat de vraag van een erkend metaaldetactorist komt en de bunkerweide geen beschermde archeologische site is waar reeds grondverzet is geweest, werd toelating gegeven aan de heer Kenny Dullaert om te zoeken en graven naar potentieel waardevolle (erfgoed)objecten

 

Adviezen

          het positief advies van de heer Thomas D'hoker, namens de IOED Pajottenland & Zennevallei, mits een aant