Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 23 april 2020

 

Van 19 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 14 april 2020 betreffende de 'Virtuele zitting van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020'

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, werden er verregaande maatregelen opgelegd door de federale en Vlaamse overheid

          deze maatregelen zijn momenteel geldig tot 17 april 2020 en hebben een impact op onder andere de werking van de beslissingsorganen van het lokaal bestuur Roosdaal

 

Juridische gronden

          het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19

          het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

          het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

          het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

          ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

          artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet

          artikel 63 van het decreet lokaal bestuur

          de richtlijnen van Binnenland Vlaanderen aangaande de raadszittingen en het coronavirus op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/gemeenteraden-en-het-coronavirus-covid-19-vraag-en-antwoord-update-25-maart

          het burgemeesterbesluit van 14 april 2020 betreffende de 'Virtuele zitting van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020'

 

Argumentatie / motivering

          de richtlijnen van het agentschap binnenland bestuur om de verordening te bekrachtigen op de eerstvolgende gemeenteraad

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel - De gemeenteraad bekrachtigd het burgemeestersbesluit van 14 april 2020 betreffende de 'Virtuele zitting van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020'.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 20 februari 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 20 februari 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 februari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 20 februari 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 20 februari 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 20 februari 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Fluvius opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente Roosdaal is aangesloten bij Fluvius opdrachthoudende vereniging

          het besluit van 28 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de aanduiding van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van Fluvius opdrachthoudende vereniging

          de aangetekende brief van 18 maart 2020 betreffende de uitnodiging om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die plaats heeft op 27 mei 2020 in De Montil, Moortselstraat 8 te 1790 Affligem met als agenda:

1.        kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris

2.        goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019

3.        kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019

4.        benoeming commissaris-revisor

5.        verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

6.        statutaire benoemingen

7.        statutaire mededelingen

 

Juridische gronden

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          de gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering

 

BESLUIT:

13 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
7 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging op 27 mei 2020 goed met als agendapunten:

1.        kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris;

2.        goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019;

3.        kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019;

4.        benoeming commissaris-revisor;

5.        verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;

6.        statutaire benoemingen;

7.        statutaire mededelingen.

 

Artikel 2. - De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius op 27 mei 2020, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

 

Artikel 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en met de kennisgeving aan Fluvius opdrachthoudende vereniging, ter attentie van het secretariaat, via vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Fluvius West: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 19 juni 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente Roosdaal is voor één of meedere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius West

          het besluit van 28 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de aanduiding van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van Fluvius opdrachthoudende vereniging

          de aangetekende brief van 27 maart 2020 betreffende de uitnodiging om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West die plaats heeft op 19 juni 2020 in Domein De Vossenberg, Hogestraat 194 te 8830 Hooglede met als agenda:

1.        kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019

2.        goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

3.        vaststelling van de utikeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV)

4.        kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2019

5.        desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

6.        statutaire benoemingen

7.        benoeming van een commissaris

8.        statutaire mededelingen

            het dossier met documentatiestukken is per brief van 27 maart 2020 aan de gemeente overgemaakt

 

Juridische gronden

          het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          de gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering

          het feit dat we geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden

          de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken

 

BESLUIT:

13 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
7 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West op 19 juni 2020 goed met als agendapunten:

1.        kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019;

2.        goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);

3.        vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV);

4.        kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomité en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2019;

5.        desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;

6.        statutaire benoemingen;

7.        benoeming van een commissaris;

8.        statutaire mededelingen.

 

Artikel 2. - In geval van schriftelijke algemene vergadering

De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit heeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 3. - In geval van een fysieke algemene vergadering

De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de Fluvius West op 19 juni 2020 (of iedere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en met de kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius West, ter attentie van het secretariaat, via vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Iverlek opdrachthoudende vereniging: agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering van 12 juni 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gemeente Roosdaal neemt voor de elektriciteits- en gasvoorziening deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek

          de gemeente wordt met aangetekende brief van 30 maart 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 12 juni 2020 uur in Waerboomhof, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden

          het dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 9 maart 2020, werd overgemaakt aan de gemeente

          het besluit van 28 februari 2019 van de gemeenteraad houdende aanstelling van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen

 

Juridische gronden

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          de gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering

          het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden

          de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken

 

BESLUIT:

13 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
8 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad keurt volgende agendapunten goed van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 juni 2020, als volgt:

1.kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019;

2.goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);

4.vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV);

3.kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2019;

4.desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)actviteiten;

5.statutaire benoemingen;

6.benoeming van een commissaris;

7.statutaire mededelingen.

 

Artikel 2. - In geval van schriftelijke algemene vergadering

De gemeenteraad beslist zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit heeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 3. - In geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de belissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 4. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en met de kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Kaaitvaartstraat: vaststellen rooilijn binnen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden – goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van de heer Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg voor de percelen gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 P, (afd. 1) sectie B 94 N en (afd. 1) sectie B 95 N – 3 kavels (dossiernummer O.V.2019/18 en OMV_2019158388)

 

Juridische gronden

          de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking vanaf 1 september 2009

          het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen

 

Argumentatie / motivering

          het proces-verbaal van 10 maart 2020 van sluiting van het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag digitaal ontvangen op 17 december 2019, van de heer Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg voor de percelen gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 P, (afd. 1) sectie B 94 N en (afd. 1) sectie B 95 N – 3 kavels, waaruit blijkt dat er 0 mondelinge, 0 schriftelijke en digitale 0 opmerkingen of bezwaren werden ingediend

          er zijn geen bezwaren die betrekking hebben op de rooilijn

          enkel de bezwaren met betrekking tot de rooilijn of wegenis moeten door de gemeenteraad behandeld worden

 

BESLUIT:

19 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
2 stemmen tegen: Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Enig artikel - De door de heer Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat, binnen de grenzen van de te verkavelen percelen gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 P, (afd. 1) sectie B 94 N en (afd. 1) sectie B 95 N – 3 kavels, voorgestelde rooilijn 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Fluvius-ESCO & DLB: nieuwe kaderovereenkomst aanbod energiediensten door Iverlek - Fluvius duurzame gebouwen - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 28 oktober 2010 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de kaderovereenkomst met Eandis (distributienetbeheerder) in het kader van volgende voorstellen tot energiebesparende maatregelen voor gemeentegebouwen:

          uitvoering quick-scan openbare verlichting

          opmaak van een lichtplan

          projecten stookplaatsrenovatie

          datalogging

          isolatiewerken

          het besluit van 5 september 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de aanpassing van de kaderovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en Eandis (distributienetbeheerder), meer bepaald de einddatum van het contract (1 juli 2021 in plaats van 1 juni 2018) betreffende hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor de renovatie van gemeentegebouwen

 

Juridische gronden

          het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energieverbruik (art. 10)

 

Argumentatie / motivering

          het voorstel van Fluvius-ESCO & DLB, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle van 9 januari 2020 houdende de nieuwe kaderovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en DNB via Fluvius System Operator cvba omwille van de fusie tussen Eandis en Infrax inzake het aanbod van energiediensten door Iverlek-Fluvius Duurzame Gebouwen

          deze kaderovereenkomst jaarlijks is opzegbaar vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere partij ten laatste 3 kalendermaanden voor het einde van het lopende kalenderjaar

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - Het voorstel van Fluvius-ESCO & DLB, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle van 9 januari 2020 houdende de nieuwe kaderovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en DNB via Fluvius System Operator cvba omwille van de fusie tussen Eandis en Infrax inzake het aanbod van energiediensten door Iverlek-Fluvius Duurzame Gebouwen, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2. - Fluvius-ESCO & DLB, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle (duurzamegebouwen@fluvius.be) wordt van deze beslissing in kennis gesteld.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

School Bosstraat: vernieuwen goten en aflopen - bestek, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          in het kader van de opdracht “School Bosstraat: dakwerken (goten)” werd op 18 februari 2020 een bestek met nr. TD/OW-2020003 opgesteld door de technische dienst

          de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 59.360,00 euro (inclusief 6% BTW - BTW verlegd)

          er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

 

Juridische gronden

          de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen

          de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave exclusief BTW bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet)

          het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen

          het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°

          de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen

          het Bestuursdecreet van 7 december 2018

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit werd niet volledig voorzien in het meerjarenplan. Een raming van 40.000,00 euro werd opgenomen onder beleidsveld 0050 - patrimonium zonder maatschappelijk doel - actie 8.5.1 in het jaar 2022. Het tekort aan krediet op basis van de raming bedraagt 19.360,00 euro.

De geraamde uitgave bedraagt 59.360,00 euro.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - Het bestek met nr. TD/OW-2020003 van 18 februari 2020 en de raming voor de opdracht “School Bosstraat: dakwerken (goten)”, opgesteld door de technische dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 59.360,00 euro (inclusief 6% BTW – BTW verlegd).

 

Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3. - Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan wordt de kredietraming voor de investeringsuitgave verhoogd naar het bedrag van de gunning.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Samenwerkingsovereenkomst "Pajotse toerismepunten" - bekrachtiging

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2020 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en Pajopower vzw voor het project "Sociale mobipunten in het Pajottenland" samen met de gemeenten Roosdaal, Gooik, Pepingen, Galmaarden en Herne

          het besluit van 23 maart 2020 van het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring van de intentieverklaring van de deelname aan het project "Pajotse toerismepunten" als samenwerking tussen Roosdaal, Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden en Herne en als uitbreiding op en versterking van de "Sociale mobipunten"

          de samenwerking dient bekrachtigd te worden door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst waarbij de gemeente Roosdaal zich als promotor en de overige gemeenten zich als copromotoren engageren

 

Juridische gronden

          het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Titel 3: De intergemeentelijke samenwerking

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit werd niet voorzien in het meerjarenplan onder beleidsveld 0520 - toerisme onthaal en promotie. De geraamde uitgave bedraagt 18.522,00 euro. De uitgave zal pas moeten gebeuren op het moment dat de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De beslissing van 23 maart 2020 van het college van burgemeester en schepenen wordt bekrachtigd.

------------

 

“SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN (CO)PROMOTOREN

 

Overeenkomst tussen de gemeente Roosdaal en de gemeente (Lennik-Gooik-Herne-Galmaarden-Pepingen) voor het project ‘Pajotse Toerismepunten’ dat werd opgemaakt binnen PDPO III Maatregel Leader Pajottenland+

 

Tussen de ondergetekenden,

 

Het gemeentebestuur Roosdaal, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal,

vertegenwoordigd door mevrouw Emma Van der Maelen, algemeen directeur, en de heer Koenraad Muyldermans, voorzitter van de gemeenteraad, hierna promotor genoemd,

 

enerzijds,

 

Het gemeentebestuur (Lennik-Gooik-Herne-Galmaarden-Pepingen + adres)

vertegenwoordigd door ..., hierna de copromotor genoemd,

 

anderzijds,

 

wordt overeengekomen wat volgt:

 

ARTIKEL 1. Voorwerp van de overeenkomst

 

De promotor dient via het plattelandsloket bij de Plaatselijke Groep (PG) van het Leadergebied, Pajotteland+, het volgende project in: ‘Pajotse Toerismepunten’. De zes Pajotse gemeenten willen de uitbouw van de ‘mobipunten’ aangrijpen om ook de toeristische troeven van de regio beter bereikbaar te maken door (onder meer) het organiseren van een (e-)fietsdeelsysteem en toerisme infobord.

 

ARTIKEL 2. Uitvoering en financiering van het project

 

Bij goedkeuring van het project door de Plaatselijke Groep (PG), bevestigen ondergetekenden volgende zaken uit te voeren:

 

De promotor voert volgende onderdelen van het project uit:

          fungeren als aankoopcentrale in de uitvoering van het project, m.n. voor:

       studie en projectbegeleiding van de Toerismepunten;

       aanbesteding groepsaankoop (e-)deelfietsen, infoborden en eventuele bijkomende infrastructurele elementen indien vereist

         opmaak van een declaratiedossier volgens de richtlijnen van de Plaatselijke Groep. De promotor maakt 1 dossier op en vraagt hiervoor de nodige facturen en kostenbewijzen aan de copromotor, die deze tijdig en in het op voorhand meegedeelde sjabloon bezorgt en de promotor niet aansprakelijk kan stellen voor niet, te laat of verkeerd ingediende bewijsstukken;

 

De promotor en copromotor voeren volgende onderdelen van het project uit en financieren volgende onderdelen:

          meewerken aan de studie, selectie, uitwerking en realisatie van de Toerismepunten;

          meewerken aan het vergroten van het draagvlak voor de Toerismepunten door communicatie, sensibilisering en optimalisatie;

          afstemming met hogere overheden indien verreist;

          aanbesteden en/of co-financieren infrastructuur;

          co-financieren van het volledige project;

 

De overeenkomst vangt aan op 1/10/2020 en loopt tot en met 31/12/2022.

 

Gedetailleerde kostenopgave

 

 

Per ge-

meente

Sub-

sidie

TO-

TAAL

Deel-
fietsen

Info-
borden

Wan-

neer

Com-

ment

INVESTE-

RINGS-
KOSTEN

 

 

132.528

120.000

12.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEELS-
KOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers gemeenten Toerisme en/of Mobiliteit

 

 

42.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKINGS-
KOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Operationele kosten deel-
fietsen

 

 

39.000

 

 

2022 (2027)

 

Participatie, sensibilisering en communicatie-
campagne

 

 

15.000

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERHEAD-
KOSTEN

 

 

6.300

 

 

 

15% van de perso-
neels-

kost