Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 23 april 2020

 

Van 19 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 14 april 2020 betreffende de 'Virtuele zitting van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020'

 

De gemeenteraad bekrachtigd het burgemeestersbesluit van 14 april 2020 betreffende de 'Virtuele zitting van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020 '.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 20 februari 2020 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 20 februari 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 20 februari 2020 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 20 februari 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Fluvius opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 van Fluvius opdrachthoudende vereniging goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Fluvius West: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 19 juni 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 19 juni 2020 van Fluvius West goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Iverlek opdrachthoudende vereniging: agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering van 12 juni 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Kaaitvaartstraat: vaststellen rooilijn binnen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden – goedkeuring

 

Kaaitvaartstraat: definitief vaststellen van de nieuwe rooilijn binnen een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Fluvius-ESCO & DLB: nieuwe kaderovereenkomst aanbod energiediensten door Iverlek - Fluvius duurzame gebouwen - goedkeuring

 

Goedkeuring van nieuwe kaderovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en Fluvius cvba betreffende het aanbod van energiediensten door Iverlek-Fluvius Duurzame Gebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

School Bosstraat: vernieuwen goten en aflopen - bestek, raming en wijze van gunnen - goedkeuring

 

Goedkeuren van het bestek, raming en wijze van gunnen voor het vernieuwen van de goten en aflopen van de vrije basisschool Sint-Amandus in de Bosstraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Samenwerkingsovereenkomst "Pajotse toerismepunten" - bekrachtiging

 

In het kader van het project "Pajotse toerismepunten" wordt de intentieverklaring over de samenwerkingsovereenkomst ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Gemeentelijk onderwijs: vernieuwing scholengemeenschap voor de schooljaren 2020-2026 - goedkeuring

 

Het schoolbestuur beslist over de toetreding van zijn scho(o)l(en) tot een scholengemeenschap.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Politiezone TARL: vaststellen gemeentelijke dotatie 2020 - goedkeuring

 

De gemeentelijke dotatie 2020 voor de politiezone TARL wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans Ninove: rekening 2019 - goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage

 

Goedkeuring van het gemeentelijk aandeel in de rekening 2019 van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans Ninove.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Kerkfabrieken Roosdaal: voorschot op de exploitatiebijdrage 2020 - bekrachtiging

 

De gesprekken met de kerkfabrieken over de meerjarenplanning 2020-2025 werden nog niet volledig afgerond. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen kan een voorschot worden uitbetaald op de exploitatiebijdragen voor 2020. Omwille van de afschaffing van de gemeenteraad van 26 maart 2020, nam het college van burgemeester en schepenen hiertoe een beslissing op 23 maart 2020. De gemeenteraad dient dit het besluit nog te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Gemeentefinanciën: meerjarenplan 2020-2025 - kennisneming door de gouverneur

 

Kennisneming van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het nazicht en de inhoudelijke vaststellingen van het meerjarenplan 2020-2025.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Centraal Kerkbestuur Roosdaal: rekening 2019 - advies

 

Gunstig advies over de rekening 2019 van het centraal kerkbestuur Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Centraal Kerkbestuur Roosdaal: budget 2020 - akteneming

 

Akteneming van het budget 2020 van het centraal kerkbestuur Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

samenwerkingsovereenkomst schakelzorgcentrum - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingovereenkomst "schakelzorgcentrum" tussen Haviland en de gemeente goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Stand van zaken initiatieven COVID-19-pandemie - kennisname

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de ondernomen initiatieven in het kader van de COVID-19-pandemie.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2020