Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Van 19 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 19 februari 2021 inzake het invoeren van een mondmaskerplicht aan de schoolomgevingen te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het niet fysiek toelaten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 16 maart 2021 inzake het het niet fysiek toelaten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 25 februari 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 25 februari 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 25 februari 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 25 februari 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Haviland intercommunale: gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - statutenwijziging - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de statutenwijziging van de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gebruikersovereenkomst kantoorruimte Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch  - goedkeuring

 

Het lokaal bestuur Roosdaal keurt de gebruikersovereenkomst betreffende de kantoorruimte van het provinciaal plattelandscentrum Peerenbosch goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Ninoofesteenweg ZN: adviesvraag door provincie Vlaams-Brabant over aanvraag tot principieel akkoord voor het bouwen van een eengezinswoning in een woonuitbreidingsgebied te Roosdaal

 

Ninoofsesteenweg ZN: adviesvraag door provincie Vlaams-Brabant over aanvraag tot principieel akkoord voor het bouwen van een eengezinswoning in een woonuitbreidingsgebied te Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Haviland: samenwerkingsovereenkomst dienstverlening - handhaving ruimtelijke ordening - goedkeuring

 

Haviland: samenwerkingsovereenkomst dienstverlening - handhaving ruimtelijke ordening - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: snelheidszones - zone 30, zone 50, bebouwde kom - goedkeuring

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: snelheidszones - zone 30, zone 50, bebouwde kom - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: toegangsweg Brusselstraat 29 - aanpassing E9h - goedkeuring

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: toegangsweg Brusselstraat 29 - aanpassing E9h - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Asfalteringswerken - dienstjaar 2021: het bestek, de raming en gunningswijze - goedkeuring

 

Asfalteringswerken - dienstjaar 2021: het bestek, de raming en gunningswijze - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Beheersoverdracht voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte matrassen aan Intradura - Goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist over de beheersoverdracht voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte matrassen aan Intradura.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Actieplan afvalpreventie 2021 - 2022 - goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist over het actieplan afvalpreventie Roosdaal 2021 - 2022.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

ILV Woonbeleid: verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen - reglement

 

Vanaf 2022 zullen alle huurwoningen verplicht worden om een conformiteitsattest te hebben. Dit zal gefaseerd gebeuren over enkele jaren. De eerste fase die in gaat vanaf 1 januari 2021 zal de verplichting opgelegd worden voor nieuwe huurcontracten.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

ILV Woonbeleid: conformiteitsonderzoek - Samenwerkingsovereenkomst met vzw ‘Goed Wonen’

 

In het kader van de subsidiëring van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” heeft de gemeente in de engagementsverklaring de verplichting aangegaan om het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht te maken in bepaalde situaties en voldoende woningcontroleurs aan te wijzen om aan de vraag naar conformiteitsonderzoeken te kunnen voldoen.

 

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen wordt een samenwerking afgesloten met de vzw 'Goed Wonen' voor het uitvoeren van de conformiteitsonderzoeken.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Retributiereglement: aanvraag conformiteitsattest

 

Voor de aanvraag van een conformiteitsattest dient de aanvrager een retributie van 90,00 euro te betalen.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gemeentebelastingen: belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2021-2025 - goedkeuring

 

In het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (aanslagjaren 2019-2025), goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 decmber 2018, wordt het conformiteitsattest (kamer)woningen geschrapt. Aanvragen voor conformiteitsattesten worden n.a.v. het besluit van 25 maart 2021 van de gemeenteraad worden aangerekend via een retributiereglement.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Aanpassing financieringskrediet AGB Roosdaal

 

Het directiecomité van het AGB Roosdaal heeft een opdracht toegewezen voor de opwaardering van het dak van het gemeenschapscentrum. Er was voor de opdracht echter 12.600 euro te weinig krediet voorzien. De investeringsuitgaven van het AGB worden gefinancierd via een toegestane lening door de gemeente. Hierbij wordt alvast beslist dat de budgettaire raming voor de toegestane lening aan het AGB zal verhoogd worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021