Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 30 mei 2024

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Johan Linthout, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Marc Devits, Eline De Vos, Jo Timmermans , Johan Billiet

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 18 april 2024 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 18 april 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 18 april 2024 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 18 april 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Haviland Intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Creat Services dv: Algemene Vergadering van dinsdag 18 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de Algemene Vergadering van Creat Services dv van dinsdag 18 juni 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Iverlek opdrachthoudende vereniging: agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Intradura: agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van woensdag 19 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intradura goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Havicrem IGV: agenda van de algemene vergadering van donderdag 20 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering van Havicrem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Fluvius West: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen in Roosdaal - actualisatie - goedkeuring

 

Actualisering van het reglement op het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Renovatie en uitbreiding oud gemeentehuis Borchtlombeek: aangepast bestek en aangepaste raming, wijze van gunnen - goedkeuring

 

Renovatie en uitbreiding oud gemeentehuis Borchtlombeek: aangepast bestek en aangepaste raming, wijze van gunnen - goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Jaarrekening 2023 lokaal bestuur Roosdaal - vaststelling

 

Vaststelling van de geïntegreerde jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Rapportering financiën en organisatie 2023 - kennisneming

 

Het Decreet lokaal Bestuur legt aan de algemeen directeur en aan de financieel directeur enkele verplichtingen op inzake de rapportering aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.

De financieel directeur rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van de budgetten.  Daarnaast wordt er gerapporteerd over zijn taak van de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact. Ten slotte rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten (art. 177 DLB).

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing (art.  219 DLB).

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Retributiereglement: uitvoering conformiteitsonderzoek - goedkeuring

 

De gemeente mag een vergoeding vragen voor elke aanvraag (tot afgifte) van een conformiteitsattest. Dus ook als er na het conformiteitsonderzoek geen conformiteitsattest kan worden afgeleverd. De gemeente mag die vergoeding ook opleggen als ze het conformiteitsattest verplicht.

 

Vanaf 1 juni 2024 zal de gemeente een vergoeding kunnen vragen voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek. Daarmee vervalt de vergoeding voor het conformiteitsattest. De Vlaamse regering trekt in haar besluit van 8 december 2023 het maximale bedrag dat de gemeente mag aanrekenen voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken op tot de werkelijke kostprijs, met een maximum van 200 euro. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden en voor de eerste maal op 1 januari 2025.

 

De vergoeding wordt gevraagd per onderzochte woning en dus per opgemaakt technisch verslag.

 

De gemeente mag geen vergoeding aanrekenen voor het eerste conformiteitsonderzoek in het kader van een waarschuwingsprocedure of een procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. Dit zorgt ervoor dat er voor bewoners geen financiële drempels worden ingebouwd om woningkwaliteitsproblemen te signaleren en aan de houders van het zakelijk recht geen onredelijke vergoedingen worden gevraagd.

De houder van het zakelijk recht zal dus enkel een vergoeding moeten betalen bij hercontroles en bij zijn aanvraag tot afgifte van een conformiteitsattest.

 

Het besluit van 8 december 2023 van de Vlaamse regering voorziet 1 juni 2024 als datum van inwerkingtreding. Bestaande gemeentelijke bepalingen over een vergoeding voor het conformiteitsattest blijven dus voorlopig behouden. Het gemeentelijk reglement dat de vergoeding voor het conformiteitsattest regelt, moet tegen 1 juni 2024 aangepast worden aan de nieuwe regelgeving met een vergoeding voor het conformiteitsonderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

AGB Roosdaal: jaarrekeningen volgens BBC en het model van de Nationale Bank van België over het jaar 2023 - goedkeuring

 

In uitvoering van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzake de jaarrekening van autonoom gemeentebedrijven en de beheersovereenkomst, wordt de door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal vastgestelde jaarrekening 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus ter advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

De jaarrekening 2023 volgens het model van de Nationale Bank van België wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

De jaarrekeningen 2023, zoals vastgesteld door de raad van bestuur, worden afgesloten met een balanstotaal van 4.780.545,72 euro en een te bestemmen winst van 68.406,02 euro.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Samenwerkingsprotocol voor sport tussen de lokale besturen Roosdaal, Ternat & Liedekerke - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient het samenwerkingsprotocol voor sport tussen de lokale besturen Roosdaal, Ternat & Liedekerke goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Bijkomend agendapunt: De watergroep: deelname aan de algemene vergadering van 14 juni 2024 - goedkeuring

 

De deelname aan de algemene vergadering van De Watergroep op 14 juni 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Mondelinge vragen voor de gemeenteraad

 

De gemeenteraadsleden stellen mondelinge vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.