Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 04 juni 2020

 

Van 22 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 23 april 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 23 april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 23 april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het OCMW Roosdaal is aangesloten bij intercommunale Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652

          intercommunale Haviland is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur

          het besluit van 28 februari 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende de aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van intercommunale Haviland tot einde legislatuur

          de oproepingsbrief van 6 mei 2020 waarin het OCMW wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020

          het dossier met documentatiestukken dat aan het OCMW overgemaakt werd

 

Juridische gronden

          artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging

          artikelen 77 en 78 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de bevoegdheden van de OCMW-raad bepaalt

 

Argumentatie / motivering

          de brief van 6 mei 2020 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 17 juni 2020, die volgende agenda heeft:

1.        notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de deelnemers bezorgd)

2.        notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 aan de deelnemers bezorgd)

3.        verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019

4.        jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)

5.        verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)

6.        verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41)

7.        bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34)

8.        vaststelling resultaatsbestemming (art. 41)

9.        vervanging bestuurder met raadgevende stem

10.    varia

 

BESLUIT:

15 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
5 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020 goed en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:

1.        notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de deelnemers bezorgd);

2.        notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 aan de deelnemers bezorgd);

3.        verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;

4.        jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);

5.        verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)

6.        verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41);

7.        bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);

8.        vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);

9.        vervanging bestuurder met raadgevende stem;

10.    varia.

 

Artikel 2. - De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de vertegenwoordigers van het OCMW, die zullen deelnemen aan de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020 op te dragen de voormelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3. - Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit en met de kennisgeving aan intercommunale Haviland, p/a Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Samenwerkingsovereenkomst met DYZO voor ondernemers in moeilijkheden - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          door de gevolgen van de Coronapandemie kunnen ondernemingen in moeilijkheden geraken, zelfstandigen kunnen worstelen met onbeheersbare schulden en onvoldoende inkomen. Het herstellen van hun sociale rechten en hun recht op een menswaardig bestaan is een grote uitdaging. Een sociaal onderzoek bij actieve zelfstandigen is dat evenzeer

          Dyzo is een vzw die zelfstandigen en ex-zelfstandigen in moeilijkheden deskundig begeleidt en advies geeft. Dyzo beschikt over een team van gespecialiseerde beroepskrachten die de ondernemer verder helpt op economisch, juridisch en psychologisch vlak

          het advies van de middenstandsraad van 2 juli 2019 over het toetreden tot Dyzo

          de e-mail van 8 mei 2020 van de heer Olivier Delaere, directeur van Dyzo vzw met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie / motivering

          als gevolg van de Coronacrisis is het mogelijk dat steeds meer (ex)-zelfstandigen zich noodgedwongen zullen komen aanmelden bij het OCMW. Voor de optimale ondersteuning van deze (ex)-zelfstandigen is het wenselijk dat de sociale dienst van het OCMW beroep kan doen op de expertise van gespecialiseerde beroepskrachten

          door het afsluiten van een all-in-samenwerking met DYZO vzw wil het OCMW-bestuur voorzien in professionele ondersteuning voor de begeleiding van (ex)-zelfstandigen in financiële, juridische of psychologische moeilijkheden

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit werd niet voorzien in het budget van het jaar 2020.

De noodzakelijke kredieten worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging onder beleidsveld 0909-00 Overige verrichtingen inzake lokaal sociaal beleid - actie 4.1.3. Roosdaal verzekert recht op integratie van ieder door het aanbieden van de gepaste dienstverlening.

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. -  De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Roosdaal en DYZO vzw, welke integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd.:

 

------------

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW ROOSDAAL EN DYZO VZW

 

Tussen de ondergetekenden:

Het OCMW van Roosdaal, waarvan de zetel gevestigd is te Kerkstraat 4 - 1761 Roosdaal, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Koenraad Muyldermans, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en mevrouw Emma Van der Maelen, algemeen directeur voor gemeente en OCMW, hierna genoemd ‘OCMW Roosdaal‘.

en

Dyzo vzw (ondernemingsnummer 0554 898 792) , waarvan de zetel gevestigd is Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Olivier Delaere (directeur), hierna genoemd ‘Dyzo’,

wordt overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1

In het kader van de samenwerking met het OCMW van Roosdaal verbindt Dyzo er zich toe om:

• hulpvragen aangemeld door OCMW Roosdaal bij voorrang op te nemen en het OCMW op de hoogte te houden van het verdere verloop van de begeleiding. Ook rechtstreeks aangemelde hulpvragen voor inwoners van de gemeente worden bij voorrang opgenomen;

• ondersteuning te bieden aan de personeelsleden van OCMW Roosdaal bij de uitoefening van hun functie waar het de problematiek van zelfstandigen en ex-zelfstandigen betreft, dit zowel op beleidsmatig vlak, op teamondersteunend vlak, als bij de behandeling van individuele dossiers;

• in afspraak met OCMW Roosdaal, de dienstverlening en het engagement van de eigen organisatie bekend te maken in de gemeente, bijvoorbeeld via de website, folders, artikels in de gemeentelijke infokrant,…;

• OCMW Roosdaal jaarlijks het volledige jaarverslag van Dyzo te bezorgen;

• 20% korting te geven op het inschrijvingsgeld van opleidingen, seminaries,…

 

Artikel 2

In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst verbindt OCMW Roosdaal er zich toe om:

• Dyzo vanaf 07/2020 een werkingstoelage toe te kennen, conform de modaliteiten bepaald in artikel 5 en 6. De eerste toelage wordt betaald vóór 31 juli 2020 en vervolgens binnen de maand na de verlenging van de overeenkomst. Dyzo zal hiertoe jaarlijks een schrijven richten ten aanzien van OCMW Roosdaal. De betaling gebeurt op rekeningnummer IBAN BE96 7360 4918 2805 – BIC KREDBEBB van Dyzo met als referte “Samenwerkingsovereenkomst OCMW Roosdaal”;

• een gespreksruimte in het OCMW ter beschikking te stellen – mits afspraak –  voor contacten met cliënten van de gemeente die zich niet naar de kantoren van Dyzo kunnen verplaatsen en die thuis geen medewerker van Dyzo kunnen ontvangen;

• de personeelsleden van OCMW Roosdaal te informeren over de mogelijkheid om zelfstandige ondernemers in moeilijkheden, gefailleerden en allen die nog problematiek overhouden aan een vroegere zelfstandige activiteit, door te verwijzen naar Dyzo en in samengedragen verantwoordelijkheid te begeleiden;

• Dyzo op de hoogte te houden van belangrijke evoluties in de gemeente met betrekking tot de omkadering van ondernemers of die invloed (kunnen) hebben op de problematiek van ondernemers.

 

Artikel 3

Beide partijen verbinden zich er toe om op regelmatige basis de samenwerking te evalueren. Op vraag van één van de partijen, wordt binnen de zes weken een afspraak belegd.

 

Artikel 4

De overeenkomst gaat in vanaf 1 juli 2020 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Elke partij kan er een einde aan stellen mits de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag. De jaarlijkse vervaldag wordt vastgesteld op 31 december.

 

Artikel 5

Een werkingstoelage wordt berekend vertrekkend van een forfaitaire basistoelage van 1.000,00 euro voor een inwonersaantal van 10 000 inwoners. Deze basistoelage wordt jaarlijks op de vervaldag aangepast aan de evolutie van de index (gezondheidsprijzen) volgens de formule basistoelage X nieuwe index / basisindex (A).

Waarbij de basisindex deze is van de maand voorafgaand aan de begindatum van de overeenkomst en de nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de aanvangsdatum van de overeenkomst.

De bekomen basistoelage wordt verhoogd in verhouding tot het laatst gekende inwonersaantal volgens de formule (A) laatst gekende inwonersaantal / 10 000.

 

Artikel 6

De werkingstoelage vanwege OCMW Roosdaal bedraagt voor het werkingsjaar 2020-2021 in totaal 1.166,20 euro (gebaseerd op 11.662 inwoners (01/01/2020 zoals vermeld op website Vlaamse overheid) zonder maandelijkse zitdag.

 

Artikel 7

Exoneratieclausule: Dyzo vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door haar verstrekte informatie, haar verstrekte adviezen en haar handelingen tijdens de begeleidingen van de (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden.

 

Opgemaakt te Roosdaal op 30/06/2020, in twee exemplaren.

 

Iedere partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

 

Ondertekend namens OCMW Roosdaal

 

 

 

Emma Van der MaelenKoenraad Muyldermans

Algemeen directeurVoorzitter Raad

voor Maatschappelijk Welzijn

 

 

Ondertekend namens Dyzo

 

 

Olivier Delaere

Directeur

 

------------

 

Artikel 2. - De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur voor gemeente en OCMW worden gemachtigd om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 3. - Dyzo vzw wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

 

Artikel 4. - In het meerjarenplan 2020-2025 zal jaarlijks een budget worden voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 03/07/2020