Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Van 22 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 25 februari 2021 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 25 februari 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 25 februari 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Haviland intercommunale: gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - statutenwijziging - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het OCMW Roosdaal is aangesloten bij intercommunale Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en werd verlengd op 23 oktober 2019 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad op 21 november 2019 onder het nummer 19151652

          intercommunale Haviland is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is overeenkomstig artikel 398, §2, 2° van het Decreet Lokaaal Bestuur

          de raad van bestuur van Haviland heeft op 22 februari 2021 overeenkomstig artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur een ontwerp van de statutenwijziging goedgekeurd

          de brief van 5 maart 2021 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt van hun voorstel van statutenwijzigingen

          de agenda van de algemene vergadering van Haviland intercommunale zal gehouden worden op 16 juni 2021 en ondermeer volgend agendapunt omvat:

          voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring

 

Juridische gronden

          de wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 427 en 432

          de thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging

 

Argumentatie / motivering

          artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt

          uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering bepalen en bij het verslag worden gevoegd

          deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering

          de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Haviland werd aangeduid

 

BESLUIT:

20 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
1 onthouding: Linda Van den Eede (N-VA).
 

Artikel 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de statutenwijziging van Haviland intercommunale zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021 goed.

 

Artikel 2. - De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de vertegenwoordigers van de gemeente op te dragen de statutenwijziging op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3. - Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit en met de kennisgeving aan Haviland intercommunale, p/a Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021