Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 24 juni 2021

 

Van 19 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 27 mei 2021 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 27 mei 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 27 mei 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 lokaal bestuur Roosdaal - deel OCMW - vaststelling

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het ontwerp van jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Roosdaal, deel gemeente en deel OCMW

          de jaarrekening  bestaat uit de, bij besluit van de Vlaamse regering en bij ministerieel besluit, opgelegde schema's

          het exploitatiesaldo vertoont een batig saldo van 2.562.546 euro

          de investeringssaldo vertoont een deficitair saldo van -1.168.736 euro

          de financieringssaldo vertoont een batig saldo van 3.622.097 euro

          het budgettair resultaat van het boekjaar sluit af met een batig saldo van 5.015.908 euro

          door optelling van het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar, 2.712.723 euro, en verminderd met de bestemde gelden op 31 december 2020, 540.892 euro, sluit het beschikbaar budgettair resultaat af met een batig saldo van 7.187.739 euro

          de autofinancieringsmarge bij de jaarrekening 2020 bedraagt 1.699.190 euro en is het saldo van het exploitatiesaldo (2.562.546 euro) en de netto periodieke aflossingen (863.356 euro)

          het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt 54.072.425 euro

          de staat van opbrengsten en kosten omvat de volgende totalen:

          kosten: 15.720.113 euro

          opbrengsten: 16.889.751 euro

          het overschot van het boekjaar bedraagt 1.169.638 euro

          de toelichtingen bij de jaarrekening

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 249 §3

          het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus

          het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus

 

Advies

          het advies van het managementteam van 1 juni 2021

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - Het deel OCMW van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Roosdaal wordt vastgesteld.

 

Artikel 2. - Deze geïntegreerde jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Roosdaal, met bijbehorende toelichtingen, maakt integraal deel uit van dit besluit, met volgende resultaten

 

Beschikbaar budgettair resultaat

7.187.739 euro

Autofinancieringsmarge

1.699.190 euro

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Rapportering financiën en organisatie 2020 - kennisneming

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing

          de financieel directeur rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van de budgetten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over zijn taak van de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact. Ten slotte rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten

          de rapportering financiën en organisatie 2020, opgesteld door de algemeen directeur, mevrouw Emma Van der Maelen en de financieel directeur, de heer Joos Van Droogenbroeck, houdende een globaal overzicht voor het dienstjaar 2020 met betrekking tot de hierboven vermelde onderwerpen

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 176, 177 en 219

 

BESLUIT:

 

Enig artikel. - De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapportering financiën en organisatie over het dienstjaar 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021