Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 23 april 2020

 

Van 21 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 20 februari 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 20 februari 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 20 februari 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Jaarverslag 2019 schuldbemiddeling - goedkeuring

 

Juridische gronden

          het decreet van 24 juli 1996 houdende erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast

          het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instelling voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast

          het ministeriële besluit van 29 mei 2000 houdende erkenning van het OCMW  Roosdaal, Kerkstraat 4 te 1761 Roosdaal, als instelling voor schuldbemiddeling met erkenningsnummer 14AB/74/20106

          de raadsbeslissing van 24 maart 1998 houdende toetreding tot de Welzijnskoepel West-Brabant

 

Argumentatie / motivering

          OCMW Roosdaal doet een beroep op de regionale dienst schuldbemiddeling en de juridische dienst van de welzijnskoepel

          artikel 9, 5° van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling stelt dat er in de loop van het eerste trimester dat volgt op het einde van elk boekjaar, een jaarverslag moet worden overgemaakt aan de Vlaams Regering

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - Het jaarverslag/basisregistratie voor het werkingsjaar 2019 van het OCMW Roosdaal voor schuldbemiddeling wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2. - Het verslag wordt overgemaakt aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

OCMW Roosdaal: meerjarenplan 2020-2025 - kennisneming door de gouverneur

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 19 december 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025

          de brief van 18 februari 2020 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het nazicht en de inhoudelijke vaststellingen van het meerjarenplan 2020-2025

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          de omzendbrief van 3 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 

BESLUIT:

 

Artikel 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schrijven van 18 februari 2020 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het nazicht en de inhoudelijke vaststellingen van het meerjarenplan 2020-2025. Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan zullen de inhoudelijke vaststellingen worden rechtgezet.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2020