Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 27 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Sam Van Schelvergem en Tom Van Schelvergem: weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods voor landbouwvoertuigen - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods voor landbouwvoertuigen – kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Mansborrestraat: aanleg van greppels - aankoop materialen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de aankoop van de materialen voor het aanleggen van greppels.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: Fluvius-Eandis - uitzetten rooilijn ifv OV-palen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren van raming (777,55 euro inclusief 21% BTW) voor het uitzetten van de rooilijn ifv de inplanting OV-palen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

School Bosstraat: vernieuwen goten en aflopen - vaststellen van de datum voor ontvangst van de offertes en het aanduiden van aan te schrijven aannemers

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanduiden aan te schrijven aannemers en vaststelling van de datum voor ontvangst van de offertes voor het vernieuwen van de goten en aflopen in de vrije basisschool Sint-Amandus.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Gemeentelijk leegstandsregister: te schrappen woning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de leegstand goed daar de woning bewoond is.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Openbare gebouwen: periodieke keuring van de elektrische installaties – gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunning van de 5-jaarlijkse periodieke keuring van de elektrische installaties.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Gemeentelijke zalen:  annulering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de annuleringen van de gemeentelijke zalen die een gevolg zijn van de Coronamaatregelen, geen administratiekosten aan te rekenen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Cultuurraad: verslag algemene vergadering via mail van 6 april 2020 - kennisneming

 

Verslag ter kennisgeving van de algemene vergadering van de cultuurraad, uitzonderlijk via e-mail van 6 april 2020.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Toelage cultuurraad Roosdaal: afrekening 2019 en toekenning toelage 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voorstel ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen om de jaarrekening 2019 goed te keuren van en de toelage voor 2020 toe te kennen aan de cultuurraad Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Punt bijlagen/links Verslag AV cultuurraad via mail 6-04-2020.pdf
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 20 april 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Providentia cvba: algemene vergadering der Aandeelhouders op 18 juni 2020 (nieuwe datum wegens actuele coronamaatregelen) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Aankoop mondmaskers voor inwoners gemeente Roosdaal - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Delegatiebesluit vreemdelingen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 81/1 van de vreemdelingenwet (wet 15.12.80) bepaalt dat “Wanneer deze wet of haar uitvoeringsbesluiten een taak toewijzen aan het gemeentebestuur of de burgemeester, is deze laatste bevoegd om deze taak te delegeren aan een personeelslid van het gemeentebestuur”.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Bevolkingsregister: afschrijving van ambtswege

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de afvoering van ambtswege van een inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Vreemdelingenregister: afschrijving van ambtswege - Burca Bogdan Cezar

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de afvoering van ambtswege van een inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

Bevolkingsregister: inschrijving van ambtswege

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over een ambtshalve inschrijving.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2020