Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 03 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Johan Linthout, schepen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Sophie De Velaer: omgevingsvergunning voor het kappen van 4 hoogstammige bomen - Dokter Roosensstraat 55 1760 Roosdaal - O.2024/41

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het kappen van 4 hoogstammige bomen.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Nick Devooght: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport - Lostraat 118 - O.2024/50

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een carport.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Luc Hiel: uitnodiging hoorzitting Deputatie bouwberoep - Strijtemplein 32 - O.2023/128 - niet-deelname

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Bouwberoep Deputatie: vraag tot uitnodiging digitale hoorzitting op 13 juni 2024 om 08.00 uur - niet-deelname.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Notaris Peter De Schepper: splitsing eigendom - Keerstraat 12

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Keerstraat 12.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Notaris Peter De Schepper: splitsing eigendom - Keerstraat 18

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Keerstraat 18.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Matthys Marian: openbaar onderzoek voor het regulariseren van verhardingen en aanbouw (garage en veranda) - Espenveldstraat 22 - O 2024/63 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het regulariseren van verhardingen en aanbouw (garage en veranda).

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Philippe Vandenberghe (namens PVDB Collections): openbaar onderzoek planologisch attest - Ninoofsesteenweg 205 - PA.2024/1 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek planologisch attest.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Groenblauwe Denderflanken - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Groenblauwe Denderflanken - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Afvalophaling en -verwerking: instap raamovereenkomst en opstart minicompetitie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Afvalophaling en -verwerking: instap raamovereenkomst en opstart minicompetitie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling - nieuwe houder zakelijk recht - Keistraat 11 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notaris Francis Chaffart bracht ons op de hoogte van de overdracht van het zakelijk recht van de leegstaande woning gelegen te Keistraat 11 te 1761 Roosdaal op 3 mei 2024.

 

De eigenaar die nieuwe houder is van het zakelijk recht krijgt een vrijstelling voor het betalen van een leegstandsbelasting. De vorige eigenaars worden geschrapt als eigenaars.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling - nieuwe houder zakelijk recht - Steenmeersstraat 11 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De leegstaande woning Steenmeersstraat 11 te 1760 Roosdaal werd sinds 22/05/2018 opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

De woning werd verkocht, de akte is verleden op 29/01/2024.

 

De nieuwe eigenaars krijgen een vrijstelling van 2 jaar voor het betalen van een leegstandsbelasting.

 

De vorige eigenaars worden geschrapt als eigenaar van de leegstaande woning op 29/01/2024.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling - omgevingsvergunning - Knoddelstraat 56 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voor de leegstaande woning Knoddelstraat 56 die werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister op 22/05/2022 werd een omgevingsvergunning afgeleverd op

Er werd een omgevingsvergunning O.2023/66 afgeleverd op 14/08/2023.

 

De huidige vrijstelling (nieuwe eigenaar) liep af op 22/04/2024.

 

Om reden van de afgeleverde omgevingsvergunning kan de vrijstelling verlengd worden 2 jaar. (reden omgevingsvergunning normaal 3 jaar, maar maximaal vrijstelling van 4 jaar mogelijk).

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

LS2024 Leegstand: schrapping woningen - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overzicht van woningen die opgenomen waren in het gemeentelijk leegstandsregister en die geschrapt zijn om reden dat ze opnieuw bewoond zijn.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Wegverkeer: tijdelijke maatregelen voor de opstelling van een rijbaanversmalling te Generaal de Fariaustraat 3-6 - wijziging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Wegverkeer: tijdelijke maatregelen voor de opstelling van een rijbaanversmalling te Generaal de Fariaustraat 3-6 - wijziging: de voorrangsregeling met verkeersborden B19, B21 wordt niet ingesteld.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 27 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentelijke Holding nv in vereffening: afgevaardigde voor de algemene vergadering van 26 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn volmacht aan de afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: selectie één deeltijdse contractuele betrekking technisch assistent schoonmaak D1-D3 (19/38) - niet-aanstelling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van één deeltijdse contractuele betrekking technisch assistent schoonmaak D1-D3 (19/38) - 2e oproep - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentebelasting: belasting op het oprichten van meergezinswoningen voor het aanslagjaar 2024 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Kohier 1/2024 betreffende de belasting op het oprichten van meergezinswoningen voor aanslagjaar 2024.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeentebelasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken die handelsreclame bevatten voor het aanslagjaar 2023 (vierde kwartaal): vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het kohier van het 4KW/2023 dient door het college van burgemeester en schepenen uitvoerbaar verklaard te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Organisatie van de voorschoolse en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht voor de organisatie van de voorschoolse en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Leerplichtcontrole openstaande dossiers schooljaar 2023-2024 - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de leerplichtcontrole voor schooljaar 2023-2024.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.