Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 24 juni 2021

 

Van 19 uur.

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de gezondheidscrisis ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, die op 11 maart 2020 gekwalificeerd werd als een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie

          de Nationale Veiligheidsraad de algemene maatregelen vastlegt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken; dat de lokale overheden bevoegd blijven voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op hoger niveau werden genomen

          de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020 om mondmaskers te verplichten wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen; gelet op hun beslissing om maatregelen op lokaal niveau mogelijk te maken, waarbij de burgemeesters onder andere de bevoegdheid krijgen om mondmaskers te verplichten op alle private of publieke druk bezochte plaatsen

 

Juridische gronden

          de nieuwe gemeentewet, artikelen 134§1 en 135§2

          de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 187

          het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen

          het ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

Argumentatie / motivering

          de tijdelijke politieverordening van 8 juni 2021 inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

          de tijdelijke politieverordening voorzag een bekrachtiging van dit besluit op de eerstvolgende gemeenteraad

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De tijdelijke politieverordening van 8 juni 2021 van de burgemeester inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van de notulen van 27 mei 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis /feiten en context

          het ontwerp van het zittingsverslag van 27 mei 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Enig artikel. - Het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 lokaal bestuur Roosdaal - vaststelling

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het ontwerp van jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Roosdaal, deel gemeente en deel OCMW

          de jaarrekening  bestaat uit de, bij besluit van de Vlaamse regering en bij ministerieel besluit, opgelegde schema's

          het exploitatiesaldovertoont een batig saldo van 2.562.546 euro

          de investeringssaldo vertoont een deficitair saldo van -1.168.736 euro

          de financieringssaldo vertoont een batig saldo van 3.622.097 euro

          het budgettair resultaat van het boekjaar sluit af met een batig saldo van -5.015.908 euro

          door optelling van het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar, 2.712.723 euro, en verminderd met de bestemde gelden op 31 december 2020, 540.892 euro, sluit het beschikbaar budgettair resultaat af met een batig saldo van 7.187.739 euro

          de autofinancieringsmarge bij de jaarrekening 2020 bedraagt 1.699.190 euro en is het saldo van het exploitatiesaldo (2.562.546 euro) en de netto periodieke aflossingen (863.356 euro)

          het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt 54.072.425 euro

          de staat van opbrengsten en kosten omvat de volgende totalen:
- kosten: 15.720.113 euro
- opbrengsten: 16.889.751 euro

- het overschot van het boekjaar bedraagt 1.169.638 euro

          de toelichtingen bij de jaarrekening

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 249 §3

          het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus

          het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus

 

Advies

          het advies van het managementteam van 1 juni 2021

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - Het deel gemeente van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Roosdaal wordt vastgesteld.

 

Artikel 2. - De gemeenteraad keurt het deel OCMW van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Roosdaal goed. Hierdoor is het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld.

 

Artikel 3. - Deze geïntegreerde jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Roosdaal, met bijbehorende toelichtingen, maakt integraal deel uit van dit besluit, met volgende resultaten

 

Beschikbaar budgettair resultaat

7.187.739 euro

Autofinancieringsmarge

1.699.190 euro

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Rapportering financiën en organisatie 2020 - kennisneming

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          de algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing

          de financieel directeur rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van de budgetten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over zijn taak van de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact. Ten slotte rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten

          de rapportering financiën en organisatie 2020, opgesteld door de algemeen directeur, mevrouw Emma Van der Maelen en de financieel directeur, de heer Joos Van Droogenbroeck, houdende een globaal overzicht voor het dienstjaar 2020 met betrekking tot de hierboven vermelde onderwerpen

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 176, 177 en 219

 

BESLUIT:

 

Enig artikel. - De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering financiën en organisatie over het dienstjaar 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

AGB Roosdaal: jaarrekeningen volgens BBC en het model van de Nationale Bank van België over het jaar 2020 - advies / goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 25 juni 2020 van de gemeenteraad houdende statutenwijziging van AGB Roosdaal

          het besluit van 18 mei 2021 van het directiecomité houdende kennisneming van het ontwerpen van jaarrekeningen over het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december 2020

          het besluit van 22 oktober 2019 van de raad van bestuur houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst met gemeentebestuur Roosdaal, in het bijzonder punt 17 houdende informatieverstrekking aan het gemeentebestuur

          het besluit van 24 oktober 2019 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst met AGB Roosdaal, in het bijzonder punt 17 houdende informatieverstrekking aan het gemeentebestuur

          het besluit van 22 juni 2020 van de raad van bestuur van AGB Roosdaal houdende vaststelling van de jaarrekening 2020 volgens de BBC, die bij de afsluiting de volgende gegevens vertoont:

          het exploitatiesaldo vertoont een batig saldo van 147.285 euro

          het investeringssaldo vertoont een deficitair saldo van -10.260 euro

          het financieringssaldo vertoont een deficitair saldo van -96.260 euro

          het budgettair resultaat van het boekjaar sluit af met een batig saldo van 40.764 euro

          door de optelling van het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar, 88.492 euro, sluit het beschikbaar budgettair resultaat af met een batig saldo van 129.256 euro

          de autofinancieringsmarge bij de jaarrekening 2020 bedraagt 40.764 euro en is het saldo van het exploitatiesaldo (147.285 euro) en de netto periodieke aflossingen (106.521 euro)

          het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt 4.886.280 euro

          de staat van opbrengsten en kosten bevat de volgende totalen:

          kosten: 383.754 euro

          opbrengsten: 480.521 euro

          het overschot van het boekjaar bedraagt 96.767 euro

          het besluit van 22 juni 2020 van de raad van bestuur van AGB Roosdaal houdende vaststelling van de jaarrekening 2020 volgens het model van de Nationale Bank van België, die bij de afsluiting een winst van 96.767,41 euro vertoont waardoor er samen met het overgedragen verlies van 40.767,72 euro een te bestemmen winst van 55.999,69 euro overblijft

          het voorstel van de raad van bestuur om conform de statuten om de winst van 55.999,69 euro uit te keren aan de gemeente

 

Juridische gronden

          het decreet van 22 december 2017 betreffende lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 243 en 249 §3

          het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC)

          het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus

 

Argumentatie / motivering

          het verslag over het boekjaar van 1 januari 2020 tot 31 december 2020

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad hecht een positief advies aan de jaarrekening 2020 van AGB Roosdaal, volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) zoals vastgesteld bij besluit van 22 juni 2021 met de volgende resultaten:

 

Beschikbaar budgettair resultaat

129.256 euro

Autofinancieringsmarge

40.764 euro

 

Artikel 2. – De jaarrekening 2020 van AGB Roosdaal, volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

 

Artikel 3. - De jaarrekening 2020 van AGB Roosdaal, volgens het model van de Nationale Bank van België, zoals voorgelegd, wordt goedgekeurd. De jaarrekening 2020, volgens het model van de Nationale Bank van België vertoont bij de afsluiting de volgende cijfers:

          Resultatenrekening:

          Winst, vóór belasting: 96.767,41 euro

          Onttrekking aan de uitgestelde belastingen: /

          Belastingen op het resultaat: /

          Winst van het boekjaar: 96.767,41 euro

          Betreffende de resultaatsverwerking:

          Te bestemmen winst: 55.999,69 euro

          Uit te keren winst (vergoeding van het kapitaal): 55.999,69 euro.

 

Artikel 4. – De gemeenteraad verleent, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid, kwijting aan de bestuurders van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal.

 

Stemming advies:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys

(CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez

(CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-

Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans

(CD&V).

9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van

Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (NVA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Aanpassing financieringskrediet AGB Roosdaal

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 24 oktober 2019 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst

          het bericht van 14 januari 2021 van Praxis Group NV, Zonnekestraat 2 te 8501 Bissegem betreffende de melding over het stopzetten van de aansluiting van de IMC-centrales ter beveiliging van de sites van Onroerend Erfgoed op de Praxis Group bewakingscentrale

          het bericht van 5 februari 2021 van het Agentschap Onroerend Erfgoed houdende reactie op het stopzetten van de aansluiting van de IMC-centrales ter beveiliging van de sites van Onroerend Erfgoed

          het besluit van 22 juni 2021 van de raad van bestuur van het AGB Roosdaal houdende goedkeuring van de ombouw van inbraakbeveiliging (centrale en communicatiemodule) van GC Het Koetshuis, onderhoudscontract en dienstverlening meldkamer: raming ten bedrage van 17.163,85 euro, wijze van gunnen

 

Juridische gronden

          het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokale bestuur

 

Argumentatie / motivering

          tot 2015 heeft het agentschap Onroerend Erfgoed zich toegelegd op een actieve begeleiding bij verschillende beveiligingen van beschermde monumenten, met name de mechanische, elektronische, bliksem- en brandbeveiliging. Hiermee wilden we de eigenaars en beheerders ondersteunen bij het beschermen en vrijwaren van hun gebouw en de mee beschermde cultuurgoederen in het geval van brand en/of inbraak

          de Vlaamse overheid nam op 4 december 2015 ook de beslissing om de omzendbrief ML/12 over “de restauratiepremie voor beveiligingswerken aan beschermde monumenten” op te heffen. Sinds de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoedbesluit komt het onderhoud van beveiligingsinstallaties of het aansluiten op een centrale meldkamer niet meer in aanmerking voor een erfgoedpremie

          de investeringsuitgaven van AGB Roosdaal worden gefinancierd met een toegestane lening van het gemeentebestuur

          de raming met referentie 2021/012 betreffende de ombouw van de beveiligingsinstallatie, onderhoudscontract en dienst van de meldkamer ten bedrage van 17.163,85 euro (8.113,05 euro aan investeringskosten en 9050,80 euro aan exploitatiekosten) (alle bedragen inclusief BTW)

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit werd niet voorzien in het meerjarenplan.

De geraamde uitgave voor de toegestane lening ter financiering van de opdracht 'ombouw van de inbraakbeveiliging (centrale en communicatiemodule)an GC het Koetshuis' bedraagt 6.705,00 euro (exclusief BTW).

 

Het noodzakelijke krediet voor de toegestane lening wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan onder beleidsveld 0705 gemeenschapscentrum.

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 22 juni 2021 van de raad van bestuur van AGB Roosdaal betreffende aanpassing van de budgettaire raming voor de opdracht 'ombouw van de inbraakbeveiliging (centrale en communicatiemodule) van GC het Koetshuis'.

 

Artikel 2. - De budgettaire raming voor de toegestane lening aan het AGB Roosdaal zal verhoogd worden met 6.705,00 euro bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan onder beleidsveld 0705 gemeenschapscentrum.

 

Artikel 3. - De modaliteiten van de lening worden voor het einde van het boekjaar 2021 in een overeenkomst vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

AGB Roosdaal: addendum aan de leningsovereenkomst van 26 november 2020 ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020 - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 17 december 2019 van de raad van bestuur houdende vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Roosdaal

          het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Roosdaal

          het besluit van 10 december 2020 van de raad van bestuur houdende vaststelling van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Roosdaal

          het besluit van 17 december 2020 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Roosdaal

          het besluit van 24 november 2020 van de raad van bestuur houdende leningsovereenkomst ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020

          het besluit van 26 november 2020 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de leningsovereenkomst ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020

          het besluit van 23 maart 2021 van de raad van bestuur houdende overdracht van de investeringskredieten

          het besluit van 22 juni 2021 van de raad van bestuur houdende aanpassing van de leningsovereenkomst ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020

 

Juridische gronden

          het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

          de beslissing BTW nr. E.T. 129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf

          de Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB

 

Argumentatie / motivering

          de investeringsuitgaven van 2020, zoals wordt vastgesteld in de jaarrekening, bedroegen uiteindelijk 10.260,20 euro in plaats van het bedrag van 24.558,10 euro zoals vastgelegd in het besluit van 24 november 2020

 

 

Financiële weerslag / visum

De financiële weerslag van dit besluit is opgenomen in de jaarrekening 2020.

De toegestane lening is opgenomen onder beleidsveld 0705 gemeenschapscentrum, voor een bedrag van 10.260,20 euro.

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Artikel 1. - het volgende addendum bij de leningsovereenkomst ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020, zoals vastgelegd bij besluit van 24 november 2020 van de raad van bestuur van het AGB Roosdaal en bij besluit van 26 november 2020 van de gemeenteraad, wordt goedgekeurd:

 

--------------------

 

ADDENDUM bij de LENINGSOVEREENKOMST ter financiering van deINVESTERINGSUITGAVEN van 2020 van AGB Roosdaal

 

       artikel 2 van de leningsovereenkomst wordt:

De lener erkent aan de uitlener de som van 10.260,20 euro verschuldigd te zijn.

 

       artikel 6 wordt:

 

Hoofdsom10 260,20

Aantal jaren10

Rentevoet0%

JaarnummerVervaldag AflossingIntrest   KapitaalUitstaand saldo

131/12/2020   367,330,00      367,339 892,87

231/12/20211 026,020,00   1 026,028 866,85

331/12/20221 026,020,00   1 026,027 840,83

431/12/20231 026,020,00   1 026,026 814,81

531/12/20241 026,020,00   1 026,025 788,79

631/12/20251 026,020,00   1 026,024 762,77

731/12/20261 026,020,00   1 026,023 736,75

831/12/20271 026,020,00   1 026,022 710,73

931/12/20281 026,020,00   1 026,021 684,71

1031/12/20291 026,020,00   1 026,02   658,69

1131/12/2030   658,690,00      658,69       0,00

 

--------------------

 

Artikel 2. - De voorzitter en de algemeen directeur, respectievelijk de heer Koenraad Muyldermans en mevrouw Emma Van der Maelen, worden gemachtigd om het adddendum bij de leningsovereenkomst ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020 te ondertekenen namens de gemeenteraad.

 

Artikel 3. - Dit addendum wordt opgemaakt en ondertekend te Roosdaal in drie originele exemplaren, waarvan elke partij één exemplaar zal ontvangen. De gemeente zal het derde exemplaar, binnen een termijn van 4 maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst, later registreren.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel): rekening 2020 - advies

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 4 juni 2020 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 en budget voor dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel)

          het besluit van 3 februari 2021 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel) houdende goedkeuring van de jaarrekening 2020

          het verslag van 20 april 2021 van het centraal kerkbestuur betreffende de gecoördineerde indiening van de jaarrekeningen 2020, de jaarrekeningen werden gecoördineerd ingediend op 4 juni 2021

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten, inzonderheid artikelen 54 en 55, inzake de jaarrekening

          het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten

          omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst

 

Argumentatie / motivering

          onder meer de volgende stukken door de kerkfabriek als toelichting bij de jaarrekening gevoegd:

          begeleidende nota

          bewijsstuk kastoestand

          overzicht interne kredietaanpassingen

          staat van het vermogen

          actualisering inventaris

          investeringsfiches

          de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel) sluit de jaarrekening 2020 af met de volgende saldi:

 

 

Saldo 2019

Ontvangsten

Gemeentelijke toelage

Uitgaven

Saldo 2020

Exploitatie

44.252,32

32.205,34

36.709,14

85.510,26

27.656,54

Investeringen

-18.831,35

2.478,94

74.983,82

37.352,43

21.278,98

 

          de nodige bewijsstukken werden bij de rekening gevoegd

          de uitgaven en ontvangsten vastgesteld bij de jaarrekening werden toegelicht

          eventuele kredietoverschrijdingen van de hoofdfuncties werden verantwoord

          de resultaten van het vorig boekjaar en het bedrag van de gemeentelijke toelage zijn correct opgenomen

          de lopende investeringsprojecten werden toegelicht

          het saldo op de investeringsprojecten stemt overeen met het resultaat op de investeringsrekening (21.278,98 euro). De inventaris is wat betreft investeringsprojecten correct

          de bewegingen op de patrimoniumrekeningen ten opzichte van 2019 werden verantwoord

 

Advies

          het gunstig advies van 3 juni 2021 van de financiële dienst

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. – De rekening voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel) wordt gunstig geadviseerd.

 

Artikel 2. – Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel) en het centraal kerkbestuur van Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg): rekening 2020  - advies

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 4 juni 2020 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 en budget voor dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg)

          het besluit van 8 februari 2021 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg) houdende goedkeuring van de jaarrekening 2020

          het verslag van 20 april 2021 van het centraal kerkbestuur betreffende de gecoördineerde indiening van de jaarrekeningen 2020, de jaarrekeningen werden gecoördineerd ingediend op 4 juni 2021

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten, inzonderheid artikelen 54 en 55, inzake de jaarrekening

          het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten

          omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst

 

Argumentatie / motivering

          onder meer de volgende stukken door de kerkfabriek als toelichting bij de jaarrekening gevoegd:

          begeleidende nota

          bewijsstuk kastoestand

          rekeninguittreksels

          overzicht interne kredietaanpassingen

          staat van het vermogen

          actualisering inventaris

          de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg) sluit de jaarrekening 2020 af met de volgende saldi:

 

 

Saldo 2019

Ontvangsten

Gemeentelijke toelage

Uitgaven

saldo 2020

Exploitatie

10.542,94

8.911,80

39.071,95

49.284,88

9.241,81

Investeringen

0,00

0,00

3.345,65

3.345,65

0,00

 

          de nodige bewijsstukken werden bij de rekening gevoegd

          de uitgaven en ontvangsten vastgesteld bij de jaarrekening werden toegelicht

          eventuele kredietoverschrijdingen van de hoofdfuncties werden verantwoord

          de resultaten van het vorig boekjaar en het bedrag van de gemeentelijke toelage zijn correct opgenomen

          er zijn geen patrimoniumrekeningen, noch openstaande investeringsfiches

 

Adviezen

          het gunstig advies van 3 juni 2021 van de financiële dienst

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De rekening voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg) wordt gunstig geadviseerd.

 

Artikel 2. - Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg) en het centraal kerkbestuur van Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek: rekening 2020 - advies

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 4 juni 2020 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 en budget voor dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

          het besluit van 4 april 2021 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek houdende goedkeuring van de jaarrekening 2020

          het verslag van 20 april 2021 van het centraal kerkbestuur betreffende de gecoördineerde indiening van de jaarrekeningen 2020, de jaarrekeningen werden gecoördineerd ingediend op 4 juni 2021.

 

Juridische gronden

          het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten, inzonderheid artikelen 54 en 55, inzake de jaarrekening

          het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten

          omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst

 

Argumentatie / motivering

          onder meer de volgende stukken door de kerkfabriek als toelichting bij de jaarrekening gevoegd:

          begeleidende nota

          bewijsstuk kastoestand

          staat van het vermogen

          actualisering inventaris

          investeringsfiches

          de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw sluit de jaarrekening 2020 af met de volgende saldi:

 

 

Saldo 2019

Ontvangsten

Gemeentelijke

toelage

Uitgaven

Saldo 2020

Exploitatie

-9.181,67

45.415,43

22.527,82

58.020,02

741,56

Investeringen

9.200,00

285.852,43

 

295.052,43

0,00

 

          de nodige bewijsstukken werden bij de rekening gevoegd

          de uitgaven en ontvangsten vastgesteld bij de jaarrekening werden toegelic

          eventuele kredietoverschrijdingen op de hoofdfuncties werden toegelicht

          de resultaten van het vorig boekjaar en het bedrag van de gemeentelijke werkingstoelagen zijn correct opgenomen

          het saldo op de investeringsprojecten stemt overeen met het resultaat van de investeringsrekening

          de bewegingen op de patrimoniumrekeningen werden verantwoord

 

Advies

          het gunstig advies van 3 juni 2021 van de financiële dienst

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Artikel 1. - De rekening voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek wordt gunstig geadviseerd.

 

Artikel 2. - Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en het centraal kerkbestuur van Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Martinus: rekening 2020 - advies

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

          het besluit van 4 juni 2020 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het  meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem)

          het besluit van 15 maart 2021 van de kerkraad van de kerkfabriek houdende vaststelling van de jaarrekening 2020

          het verslag van 20 april 2021 van het centraal kerkbestuur betreffende de gecoördineerde indiening van de jaarrekeningen 2020, de jaarrekeningen werden gecoördineerd ingediend op 11 mei 2021.

 

Juridische gronden

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

          het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten, inzonderheid artikelen 54 en 55, inzake de jaarrekening

          het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten

          omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst

 

Argumentatie / motivering

          onder meer de volgende stukken door de kerkfabriek als toelichting bij de jaarrekening gevoegd:

          begeleidende nota;

          bewijsstukken kastoestand;

          overzicht interne kredietaanpassingen;

          staat van het vermogen;

          actualisering inventaris;

          investeringsfiches.

          de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem) sluit de jaarrekening 2020 af met de volgende saldi:

 

 

Saldo 2019

Ontvangsten

Gemeentelijke toelage

Uitgaven

saldo 2020

Exploitatie

6.998,70

18.343,67

28.505,84

41.797,70