Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 26 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

 

Peggy Bulterijs, raadslid

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 24 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 24 juni 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 24 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 24 juni 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Provincie Vlaams-Brabant: ondertekening beginselverklaring 'Diervriendelijke gemeente'

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Provincie Vlaams-Brabant: ondertekening beginselverklaring 'Diervriendelijke gemeente'.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Erfgoedstichting Vlaams-Brabant: toetreding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuwe erfgoedstichting opgericht naar het voorbeeld van Antwerpen onder de structuur van een Stichting van Openbaar Nut (SON). Doel van deze erfgoedstichting is onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen ten dienst van de gemeenschap te kunnen stellen door verwerving, herstel, beheer, bescherming en ontsluiting. En daarnaast erfggoedzorg en het draagvlak rond erfgoed vergroten.

Concreet doen ze dit door gezamenlijke aankoop (70/30% regel) en het facilitieren en administratief ontzorgen. Het principe van rentmeesterschap zorgt er voor dat de gemeente zelf nog 30% restauratiekost, maar ook de onderhoudskost, kost openstelling, enz. op zich neemt.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Punt bijlagen/links 2021RoosdaalConvenantESVB2021-2025.docx
2104PPPESVBLokaleBesturenDef - Kopie - Kopie.pptx
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Pajotse Toerismepunten: samenwerkingsovereenkomst - bekrachtiging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De "Samenwerkingsovereenkomst Pajotse Toerismepunten" werd op 3 augustus 2021 principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze principiële goedkeuring van de aanpassing te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: vaststelling van de kalender van de vakanties en verlofdagen van het gemeentelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2021-2022

 

BESLUIT:

14 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
6 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA) en Jean Timmermans (N-VA).
 

Voor de aanvang van het schooljaar 2021-2022 dienen de verlofdagen en de vakanties vastgelegd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: schoolreglement - aanpassing

 

BESLUIT:

14 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
6 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA) en Jean Timmermans (N-VA).
 

Op basis van het model van OVSG worden inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan het schoolreglement van het gemeentelijk basisonderwijs Triangel Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: prognose van het lestijdenpakket gemeentelijk basisonderwijs Triangel Roosdaal voor het schooljaar 2021-2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

13 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
6 stemmen tegen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA) en Jean Timmermans (N-VA).
1 onthouding: Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders).
 

Elk schooljaar wordt het lestijdenpakket vastgesteld op basis van de schoolbevolking van februari van het vorige schooljaar.

Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 werd de gemeentelijke basisschool Triangel opgesplitst als volgt:

       schooljaar 2018-2019:

          afschaffen van de vestigingsplaats Triangel Strijtem

          oprichten van een nieuwe school in Strijtem

       schooljaar 2019-2020:

          afschaffen van de vestigingsplaats Triangel Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek als vestigingsplaats van Triangel Pamel

          toevoegen van een vestigingsplaats Triangel Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek aan Triangel Strijtem.

Overeenkomstig de omzendbrief BaO/97/10 - Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs is de teldag voor het behalen van de programmatienormen, bij de oprichting van een basisschool, de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar; deze teldag geldt voor het schooljaar van de oprichting en de vijf daaropvolgende schooljaren.

Bij een herstructurering is de teldag voor rationalisatie de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar. Deze teldag geldt enkel voor het schooljaar van de herstructurering.

Het lestijdenpakket van de nieuwe school met als teldag de eerste schooldag van oktober wordt gesubsidieerd of gefinancierd vanaf 1 september van het lopende schooljaar; dit betekent dat scholen die op de eerste schooldag van oktober tellen gedurende de maand september dienen te werken met een prognose van leerlingenaantallen.

De prognose van lestijden voor de gemeentelijke basisschool Triangel Strijtem/O.L.V.-Lombeek voor het schooljaar 2021-2022 en de vaststelling van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Triangel Pamel worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: nieuwe schoolraad en huishoudelijk reglement - principiële goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De mandaten van de schoolraad van Triangel Roosdaal liepen af in maart 2021. Principiële goedkeuring voor de oprichting van een nieuwe schoolraad en huishoudelijk reglement.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021